Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med mätningar av elektromagnetiska fälts rums- och tidskorrelationer i en kustnära miljö.

Försök med mätningar av elektromagnetiska fälts rums- och tidskorrelationer i en kustnära miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lundqvist Björn, Dalberg Eva, Fristedt Tim
Ort: Stockholm
Sidor: 12
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0178--SE)
Nyckelord Geomagnetiska fältet, rumskorrelation, tidskorrelation, fluxgate-magnetometer, geomagnetic field, spatial correlation, temporal correlation, fluxgate magnetometer, 650
Sammanfattning En intressant frågeställning vid utvecklingen av ett system för magnetisk detektion (MAD) av främmande föremål är huruvida en separat referenssensor kan ge tillräcklig information om den elektromagnetiska bakgrunden för att föremålets signal skall kunna filtreras fram ur rådata. I denna rapport presenteras en studie av det jordmagnetiska fältets rums- och tidskorrelationer i en typisk kustnära miljö. För detta ändamål valdes området kring Djupviken i Stockholms södra skärgård. Mätningarna visade att korrelationerna var starkt frekvensberoende, med sämre korrelationer för de högre frekvenskomponenterna. För ofiltrerade data, där dc-komponenten tagits bort genom en subtraktion av tidsmedelvärdet, krävdes förskjutningstider på 3,6-4,7 h för att autokorrelationskurvan skulle nå sitt första nollställe. För data som högpassfiltrerats med den undre gränsfrekvensen 20 mHz (lägsta frekvensen i MAD-bandet) erhölls istället ca 10 s. På samma sätt sänkte filtreringen rumskorrelationens tidsmedelvärde. För en mätning med magnetometeravståndet 780 m sjönk det från 0,62 till 0,26, och för en mätning med avståndet 520 m sjönk det från 0,73 till 0.40.
Abstract An interesting problem when developing a system for magnetic anomaly detection (MAD) of foreign objects concerns the ability of a separate reference sensor to provide sufficient information on the electromagnetic background to make it possible to filter out the signal of the object itself from the noisy raw-data. In this report a study of the spatial and temporal correlations of the geomagnetic field for a typical coastal environment is presented. The surroundings of Djupviken in the southern archipelago of Stockholm were chosen for this purpose. The measurements showed a strong frequency dependence of the correlations, with the higher frequency components less correlated in both time and space. For unfiltered data, where the dc-component had been removed by a subtraction of the mean value of the time series, time lags in the range of 3.6 to 4.7 hours were required for reaching the first zero-crossing of the autocorrelation curve. For data, which have been high-pass filtered with a cut-off frequency of 20 mHz (corresponding to the lowest frequency of the MAD-frequency band), a lag time of about 10 s was obtained instead. In the same way the time average of the spatial correlation decreased by the filtering. For a measurement performed with a distance of 780 m between the magnetometers it decreased from 0.62 to 0.26, and for a magnetometer separation of 520 it decreased from 0.73 to 0.40.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182