Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fältrapport från resa till Kosovo, 8-13 juni, 2001.

Fältrapport från resa till Kosovo, 8-13 juni, 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Liljedahl Birgitta, Waleij Annica, Sandström Björn, Edlund Christina
Ort: Umeå
Sidor: 79
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0181--SE)
Nyckelord Provtagning, stickprover, mark, vatten, livsmedel, tungmetaller, sampling, random sampling, soil, water, food, heavy metals
Sammanfattning Inom ramen för projektet "Fallstudie Kosovo" gjordes en studieresa till Kosovo under perioden 8-13 juni 2001. Under besöket togs ett antal prover på vatten, jord/sediment och livsmedel. Provtagningen hade två syften, dels att undersöka värdet av stickprovstagning under starkt begränsande former, dels att besvara direkta frågor från SWEBAT. Provtagning med enstaka stickprover genomfördes i direkt anslutning till väg. Vattenprover togs från broar och vägsand samlades in direkt från vägbanan. Den föroreningsprofil som framkom under stickprovstagningen har jämförts med tidigare, mer omfattande internationella undersökningar i Kosovo. FOIs provtagning av mark och vatten kunde bekräfta motsvarande föroreningsprofil. Vid internationella konfliktsituationer är det av praktiska och tidsmässiga skäl knappast möjligt att genomföra systematiska provtagningar, utan det är mer sannolikt att varianter, liknande den vi har använt oss av, kommer att användas. Därför får det ändå anses att den här typen av provtagning har ett värde, trots att tolkningsmöjligheterna av analysresultaten är starkt begränsade. En slutsats från undersökningen är att en modell för systematisk stickprovstagning i det tidiga rekognoseringsskedet bör utredas för att redan i ett tidigt skede få en grov uppfattning om hälsorisker kopplade till föroreningar i ett nytt, "okänt", område. En central fråga blir var proven tas och vilka avrinningsområden/markområden de i verkligheten representerar.
Abstract In June 8 to 13, 2001, a field trip to Kosovo was made within the project "Case Study Kosovo". During the visit sampling of water, soil/sediment and food was performed. The aim with the sampling was twofold, namely to evaluate the possibilities to gain information from random sampling adn to support the Swedish Battalion by taking samples at their request. Random samplign of water and soil was performed in close vicinity to roads. Water sampling was carried out from off bridges and road dust was collected from the roadway. The contamination profile manifested was then compared with broader international environmental surveys carried out in Kosovo, the result being that FOI´s sampling of water and soil would confirm the same contamination profile. Sampling at SWEBAT´s requrest was performed with respect to food, wastewater, soil and road dust. The conclusion drawn from the investigation is that a model for systematic random sampling should be created early in the reconnaissance phase in order to achieve a rough opinion about the health risks linked to the contaminants present in a new "unknown" mission area. A crucial part of the model will be that of deciding where the sampling should be carried out and, too, which drainage areas or land areas the samples do in fact represent.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182