Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aluminised gelled fuels for ramjets. Introductory experimental studies.

Aluminised gelled fuels for ramjets. Introductory experimental studies. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sandén Roland
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0183--SE)
Nyckelord 210
Sammanfattning Med aluminium som fyllmedel i ramm~bränslen kan i teorin mycket högre prestanda erhållas. Ett beräkningsexempel visar att volymspecifika impulsen ökar med 25% för en inblandning av 30% aluminium i jetbränsle. Vanligt aluminium ger dock svåra problem för bland annat förbränning och stabilitet hos bränslesuspensionerna. I detta arbete har en typ av ytbelagt aluminiumpulver, L-Alex, studerats med avseende på kemisk stabilitet och hanteringsrisker. Stabiliteten hos gelade suspensioner av L-Alex i jetbränslen har testats med reologiska metoder. En enkel laboratorieanläggning för provbränning av små prov av vätskeformiga bränslen har byggts upp. Resultat från flamförsök, fallhammare, DSC (differentiell svepkalorimetri) och mikrokalorimetri tyder på att L- Alex-pulvret kan hanteras säkert både vid slagpåkänning och vid måttlig uppvärmning. Resultaten visar att det har god stabilitet i torr luft men att det reagerar snabbt men inte häftigt i fuktig, måttligt uppvärmd luft. Reologiska studier av gelade suspensioner av L-Alex (15% och 30% L-Alex) i jetbränslena FF75 och JP-10 tyder på god stabilitet mot separation. Inledande förbränningsförsök med gelade suspensioner av L-Alex har utförts. Provbränningsanläggningen kräver dock ytterligare utveckling för att användbara resultat skall kunna erhållas.
Abstract In theory, considerable higher performance can be obtained with aluminium as filler in ramjet fuels. For example, in a test calculation, the density specific impulse was increased 25% when 30% of aluminium was added to a jet fuel. Regular aluminium, however, gives serious problems for e. g. combustion and suspension stability. In this work a type of coated nano-sized aluminium powder, L-Alex, has been studied with respect to chemical stability and hazardous properties. The stability of gelled suspensions of L-Alex in jet fuels was tested by rheology methods. A simple test-firing rig has been set up for small samples of liquid fuels. Results from flame tests, drop weight tests, DSC (differential scanning calorimetry) and niicrocalorimetry indicate that the L-Alex powder can be handled safely, both with respect to impact and moderate heating. llie results show that it has a good stability in dry air but reacts quickly, though not vigorously in humid air at a moderately elevated temperature. Rheology studies of gelled suspensions of L-Alex (15% and 30% L-Alex) in the jet fuels FF 75 and JP-10 indicate good separation stability. Preliminary combustion experiments of gelled suspensions of L-Alex has been carried out. The test firing rig needs, however, more development before any useful results can be achieved.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182