Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rymd och försvar. (Finns på engelska FOI-R--0765--SE).

Rymd och försvar. (Finns på engelska FOI-R--0765--SE). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Höstbeck Lars, Andersson Marie, Arnzén Sylve, Berglund Erik, Ekblad Ulf, Hamnér Ola, Lindblad Anders, Wingborg Niklas
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0188--SE)
Nyckelord Rymden, satellit, fjärranalys, ballistiska missiler, kommunikation, navigering, NBC, signalspaning, spaning, space, satellite, ionosphere, remote sensing, ballistic missile, communication, navigation, NBC, surveillance, 650
Sammanfattning För såväl civila som militära tillämpningar ökar betydelsen av rymdbaserade system. I och med att teknik och metoder mognat har tillämpningarna blivit fler och de flesta av oss nyttjar dagligen tjänster som på ett eller annat sätt är beroende av rymdbaserade system. I syfte att inventera vilka frågeställningar och funktioner som är relevanta för Försvarsmakten har FOI under våren 2001 bedrivit en förstudie under rubriken Rymd och Försvar. Studien har visat att rymdbaserade system kan vara till nytta för Försvarsmakten på flera olika punkter. Studien identifierar tre områden av intresse för militära applikationer. De tre områdena är satellitrelaterade funktioner, bekämpning av satelliter och modifiering av jonosfären. Mot bakgrund av den förväntade nyttan av rymdrelaterade system och andra nationers engagemang i rymdfrågor föreslår studien att en process för kunskapsuppbyggnad kring militära applikationer av rymdteknik tas fram inom Försvarsmakten, FMV och FOI. Mot bakgrund av Försvarsmaktens behov bör en militär strategi avseende rymdfrågor tas fram där samverkan med civila och kommersiella intressen beaktas. Specifikt bör studeras hur rymdbaserade system kan användas för att stödja svensk personal vid internationella operationer.
Abstract The importance of space assets has increased for civilian as well as military applications. As the technology matures the number of applications has increased and most people use on a daily basis systems that in one way or another rely on space assets. With the aim of doing an inventory of functions and problems related to space assets that are of interest to the Armed Forces, FOI has carried out a study entitled Space and Defence. The study has shown that space assets can be of use to the Swedish Armed Forces for a number of different functions. Three areas of special interest are: Satellite-related functions, anti-satellite systems and ionosperic modification. Due to the expected value of space assets to the Swedish Armed Forces and the interest shown by other nations in space-related systems, the study suggests that a process for gathering knowledge and information about military applications of space assets should be initiated. With a start in the Armed Forces requirements a Swedish Armed Forces space policy should be developed where both military, civilian and commercial space assets are taken into consideration. The possibilities associated with space assets supporting Swedish Armed Forces involved in peace support operations should be studied independently.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182