Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Building and measuring confidence : the biological and toxin weapons convention and vaccine production in Russia.

Building and measuring confidence : the biological and toxin weapons convention and vaccine production in Russia. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Westerdahl Kristina S
Ort: Umeå
Sidor: 155
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0189--SE)
Nyckelord B-vapenkonventionen, biologiska vapen, djurvaccin, epidemiologi, infektionssjukdom, konvertering, nedrustning, Ryssland, människovaccin, vaccinproduktion
Sammanfattning Vaccinproduktion förutsätter expertkunskaper, utrustning och patogena organismer som i vissa fall är snarlika sådana som krävs för framställning av agens för biologiska vapen (BV). Målsättningen för denna studie är att belysa frågeställningar om "dual-use" vid produktion av agens för biologiska vapen och vacciner. Den Ryska Federationen valdes som studieobjekt eftersom landet troligen ärvde huvuddelen av det forna Sovjetunionens vaccinindustri, samt det sovjetiska programmet för BC vilket utnyttjade faktiska eller uppdiktade vaccinanläggninar för produktion av agens för BV. Ryssland är en av medlemsstaterna i Biologiska och Toxinvapenkonventionen (BTWC) som förbjuder dessa vapen. Ryssland är också en av de trognaste medlemsstaterna när det gäller det överenskomna systemet för informationsutbyte, s.k. Förtroendeskapande Åtgärder (CMB), som även omfattar deklaration av produktionsanläggningar för vacciner för människa. Omfattande information om ryska vaccinanläggningar verksamma under 1990-talet sammanställdes från ett brett spektrum av källor. Årliga produktionsvolymer, efterfrågan och tillgång på vanliga vacciner uppskattades. Den nuvarande situationen i vaccinindustrin beskrivs kortfattat. En jämförelse mellan den sammanställda informationen och de ryska CMB-deklarationerna visade att de senare i flera fall ej är korrekta, troligen p.g.a. brist på aktuell information. En översikt ges av konverteringsinititativ som rör vacciner, antingen avseende produktion av vacciner eller vaccinanläggningar som tidigare var delaktiga i det sovjetiska BV-programmet. Tyvärr är det sovjetiska BV-programmets öde ännu inte helt klarlagt, trots försäkringar att det skall ha avslutats, och informationen om ryska vacciner diskuteras i förhållande till s.k. indikatorer på offensiv BV-verksamhet. Rapportens rekommendationer är att man utforskar hur vaccinprojekt kan ge möjligheter till nya fredliga konverteringsprojekt i Ryssland, samt att den framtida kontrollregimen för BTWC förbättras med avseende på vaccindeklarationer.
Abstract Vaccine production involves expertise, equipment and pathogens that in some instances are highly similar to those for production of biological weapons (BW) agents. The aim of this study was to analyse issues reltaed to biological weapons and the dual-use nature of vaccine production. The Russian Federation was chosen to exemplify these issues, as the country probably has a majority of the vaccine facilities of the former USSR, along with the more sinister inheritance of the Soviet BW programme, which utilized factual or fictional vaccine facilities for production of warfare agents. Russia is a States Party of the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) that prohibits these weapons. Russia is also one of the most faithful in adhering to the Convention´s agreed system for information exchange, the Confidence-Building Measures (CBM), which includes declaration of production facilities for human vaccines. A large amount of information about vaccine facilities active in Russia in the 1990s was compiled from a wide range of open sources. Attempts are made to assess annual vaccine production volumes, and the demand and availability for some common vaccines. The current situation for the vaccine industry is also described briefly. The data compiled was compare to the Russian CBM declarations of vaccine facilities showing that the latter were incorrect in many instances, probably due to lack of up-to-date information. The conversion efforts involving vaccines, either as projects aimed to produce vaccines or involving vaccine facilities previously engaged in the Soviet BW programme, were briefly reviewed. All but a few of the facilities that were engaged in the programme, including their personnel, are now involved in conversion to peaceful activities. Unfortunately, the fate of the Soviet BW programme is not entirely clear, in spite of assurances that it has been terminated, and the information on vaccines and their production is discussed in relation to so called indicators of offensive BW activities. Finally, the recommendations of this report are to to explore the potential of vaccine production for new peaceful conversion projects in Russia, and to improve the future control regime to the BTWC regarding vaccine declarations.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182