Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Validering/verifiering av simuleringsdelen till programsystemet SILVIA 9.0.

Validering/verifiering av simuleringsdelen till programsystemet SILVIA 9.0. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hansson Maj Britt
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0214--SE)
Nyckelord SILVIA, värderingsmodell, validering, luftvärnsmodell, assessment, validation, air defence model
Sammanfattning SILVIA har genomgått en större omstrukturering. FMV har därför av FOI beställt en validering av den nya SILVIA-versionen i ADA95 mot UNIX-versionen för att säkerställa funktion och därmed den nya versionens trovärdighet. I beställningen ingår validering av såväl simuleringsdel som MMI. Det här är rapporten av valideringen av simuleringsdelen. Uppdraget från FMV har inneburit att en rad nya scenarier har simulerats och att olika funktioner har testats. Jämförelse har gjorts med de scenarier som togs fram för valideringen av SILVIA mot FOCUS-övningen 1994. Utifrån detta scenario har ytterligare simuleringar gjorts för funktionstester. Simuleringarna har visat att SILVIA verkar lika rätt som tidigare. I stort verkar det som om de två versionerna oftast ger samma utfall. Det finns små skillnader som ibland ger skilda utfall. Skillnaderna är dock marginella. Många av de gamla frågetecknen kring SILVIA kvarstår och några har tillkommit. De gamla frågetecknen ger större osäkerhet i utfall än valet av version. Sammanfattningsvis kan det sägas att SILVIAs användbarhet kvarstår och beror på de stora möjligheterna man som användare har att variera modellen. Samtidigt är det dessa många möjligheter som gör SILVIA svåranvänd eftersom man som användare lätt förlorar överblicken av konfigurationen och vilken inverkan valen av parametrar ger.
Abstract SILVIA has been restructured and converted to ADA 95.FMV has from FOI ordered a validation of SILVIA against the old UNIX-version to accredit functionality and credibility of the new version. In the order both the simulation part and the MMI should be validated. This is the report from the validation of the simulation part. The order from FMV has been to simulate new scenarios to look at the functionality of the model. Comparison has been made with the scenarios made for the validation of SILVIA against the FOCUS exercise 1994. From the scenario tests has also been made. The simulations has shown that SILVIA seem to bee as correct as before. The two versions often gives the same outcome and respond equivalently. There are some differencies giving different outcome, but the differencies are often small. Often the old questionmarks means more for the outcome than model version. There are some new questionmarks but the old one makes more for the average outcome. The usefulnes of the SILVIA model is still intact, i.e. the ability to change the model before using it. That ability is also the reason for the difficulties using it, i.e. to know how parameters will affect the outcome.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182