Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljöriskbedömning av kablar i mark vid militära anläggningar : fältundersökning.

Miljöriskbedömning av kablar i mark vid militära anläggningar : fältundersökning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Edlund Christina, Genberg Helen, Liljedahl Birgitta, Berglind Rune, Leffler Per, Fällman Åsa, Ragnvaldsson Daniel, Sjöström Jan
Ort: Umeå
Sidor: 110
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0220--SE)
Nyckelord Kabel, EKKJ, EPJ, föroreningar, läckage, mark, tungmetaller, PAH, PBC, mjukgörare, ftalater, cables, leakage, soil, heavy metals, plasticizers, phthalates
Sammanfattning När militära anläggningar i Sverige nu avyttras uppstår frågor om miljöhänsyn. En är huruvida markförlagda kablar kan ligga kvar eller om de på lång sikt ugör en miljörisk om de lämnas i marken. I föreliggande studie har läckaget av atungmetaller och organiska föreningar från två vanliga typer av kabel undersökts vid två anläggninar. Undersökta kablar är en PVC-kabel, av typen EKKJ/FKKJ och en äldre blymantlad, pappersisolerad telekabel av typen EPJ. Undersökta anläggninar är en flygbas i Västerbottens inland samt en kustartilleribas i Stockholms skärgård. Kablarna har legat i marken mellan 35 och 50 år. I undersökningen har jordprover tagits ner till 80 cm under kablarna och analyserats med avseende på bland annat bly, koppar, arsenik, PAH, PCB och ftalater (mjukgörare). Toxikologiska tester på musceller har också utförts. Sammanfattningsvis är läckaget av föroreningar från de undersökta kablarna till omgivande mark begränsat. Halterna av bly, koppar, arsenik och PAH i marken kan endast i undantagsfall betecknas som mycket allvarliga eller allvarliga enligt Naturvårdsverket (SNV, 1999). I dessa fall finns föreningen huvudsakligen i jordlagren allra närmast under kabeln (0-2 cm). Om kablarna lämnas kvar är det dock viktigt att dokumentera kablarnas läge m m för framtiden, om nya kunskaper om föroreningars giftighet eller spridning kommer fram.
Abstract As the closing-down of military installations is proceeding in Sweden environmental issues have arisen. One is whether an underground cable system could constitute an environmental hazard when left in the ground. In this study leackage of heavy metals and organic compounds from two types of cables at two different installations has been examined, namely one PVC-cable of the type "EKKJ/FKKJ", and one paper-insulated, lead-sheeted cable, the "EPJ". The installations are situlated in Västerbotten County in northern Sweden and in the Stockholm Archipelago. The cables were laid down in the ground 30 to 50 years ago. Soil samples were taken down to 80 cm underneath the cables and analysed for lead, arsenic, copper, PAH, PCB and phthalates (plasticizers). Toxicological tests have also been performed on mouse cells. In conclusion, leackage of compounds from the cables to surrounding soil is limited. Levels of lead, copper, arsenic and PAH in the soil can only in exceptional cases be considered as very high or seriously high according to the Swedish Environmental Protection AGency. In these cases the pollutant is found in soil layers directly below the cable (0-2 cm). If the cables are to be left in the soil it is fo future improtance that their location and type are documented when new knowledge of toxicity and spreading of these chemical compounds is presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182