Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationella samarbetsmönster hos försvarsindustrin i Sverige.

Internationella samarbetsmönster hos försvarsindustrin i Sverige. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Axelson Mattias, Lindgren Fredrik
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0225--SE)
Nyckelord Försvarsindustri, internationalisering, samarbete, integration, defence industry, internationalisation, collaboration, integration
Sammanfattning En företagsvis genomgång visar att försvarsindustrin i Sverige i hög grad är internationaliserad i termer av utländskt ägande och genom export. Vad gäller deltagande i konkreta samarbeten är emellertid graden av internationell in- tegration betydligt lägre. Skälen är delvis historiska genom att alliansfriheten och den däri ingående betoningen av inhemsk utveckling och produktion under lång tid hindrade svenska aktörer från att delta i det materielsamarbete som bedrivits inom ramen för Nato eller motsvarande europeiska strukturer. Det finns anledning att under de närmaste åren noga följa hur försvarsindustrin i Sverige agerar i såväl den pågå- ende europeiska som den begynnande transatlantiska omstruktureringen. Det är ur svensk synpunkt negativt om den ökande transatlantiska samverkan skulle komma att koncentreras kring enbart de allra största företagen på båda sidor om Atlanten. Det är därför önskvärt att utöver att etablera relationer med de stora europeiska försvars- företagen även skapa direkta relationer med försvarsföretag i USA. Detta med målet att dels skapa bättre tillgång till viktiga teknologier, dels skapa större möjligheter till avsättning på en internationell marknad. Till de åtgärder som föreslås för att utöka och fördjupa gräns överskridande företagsrelatoner inom försvarsområdet hör att genom ytterligare mellanstatlig samverkan undanröja kvarvarande hinder för samarbete mellan företag över natonsgränser och att verka för att marknadslogik lär större genomslag inom försvars materielområdet. Sverige bör aktivt medverka i initiativ för att skapa gemensamma standarder och gränssnitt. Dessutom bör möjligheten att erbjuda statliga låni/riskkapital övervägas för att utifrån en svensk bas kunna skapa en betydelsefull industriell aktör inom starka svenska teknikområden.
Abstract The defence industry in Sweden is to a large extent internationalised in terms of foreign ownership and through ex- port. The degree of international integration is however substantially lower in terms of participation in concrete colla- borations. The reasons are partly historical with the non-alignment policy including the post-WW2 emphasis on domestic development and production that for decades prevented Swedish actors from participating in the defence materiel collaboration within Nato and related European structures. It is important to monitor how the defence industry in Sweden will act in relation to the ongoing European as well as the emerging transatlantic restructuring. From a Swedish perspective it would be detrimental if the increased transatlantic collaboration were to focus around a few very large companies. Besides establishing relations with the large European companies, it is therefore also desirable to create direct links with US defence companies. These efforts aim partly at creating better access to important technologies, partly at improving international market opportunities. The report proposes different measures to facilitate deepened cross-border corporate relations within the defence sector, including further intergovernmental collaboration to remove remaining obstacles for cross-border industrial collaboration. Sweden should work for increased scope for market logic on the defence market and actively participate in initiatives to create common standards and interfaces. Furthermore, the report proposes government loans/venture capital to facilitate the creation of influential industrial actors within strong Swedish technology areas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182