Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Erfarenheter av att använda kommersiella första personsspel för taktisk ledning- och beslutsträning.

Erfarenheter av att använda kommersiella första personsspel för taktisk ledning- och beslutsträning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kylesten Birgitta, Söderberg Håkan
Ort: Linköping
Sidor: 68
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0228--SE)
Nyckelord beslutsfattande, COTS, ledning, lågkostnadssimulering, mikrovärldar, PC-spel, situationsmedvetenhet, träning, COTS, command and control, commercial PC-games, decision making, micro worlds, low cost simulation, situational awareness, training
Sammanfattning Syftet med studien var tvåfaldigt. Det första har varit beteendevetenskapligt inriktat och syftat till att utvärdera och pröva möjligheterna att använda den här typen av spel för att studera bl. a, ledning, beslutsfattande, situationsmedvetenhet, samarbete och kommunikation enskilt och i grupp, samt vilken metodik som behövs för att kunna genomföra detta. Det andra har varit tekniskt inriktat och syftat till att utvärdera och pröva spelmotorn, spelfunktionalitet och det medföjande scenarioutvecklingsverktyget. För att kunna studera dessa frågeställningar konstruerades, i det medföljande scenarioutvecklingsverktyget, tre scenarier där svensk taktik och operationskonst implementerats så mycket som möjligt. De frågeställningar som används vid studier av ledning och beslutsfattande under stabs- och fältövningar har visat sig fungera väl även i en spelbaserad värld, vilket visar att Första persons Spel, FPS, kan användas som tränings-, utbildnings- och forskningshjälpmedel för taktisk ledning och beslutsfattande. För att det skall vara möjligt att använda kommersiella PC-spel för den här typen av mikrosimuleringar krävs dock god kunskap om taktik och operationskonst, väldefinierade scenarier, noggrann Utvärdering och prövning. Vid försök krävs även att den här typen av mikrosimulering kompletteras med bl a. muntlig simulering för att minska upplevelsen att det är ett spel för nöje och rekreation. Det fortsatta arbetet kommer att inriktas på att utveckla metoder och hjälpmedel för att effektivisera och förbättra datainsamlingen vid den här typen av datorbaserade mikrosimuleringar. Fortsatta utvärderingar av kommersiella PC-spel kommer att ske i syfte att studera interaktions-, presentations och visualiseringsprinciper.
Abstract The purpose of the study was twofold. The first was to test and examine if First Person Shooter, FPS, games could be used for studying Command and Control, decisionmaking, situational awareness, cooperative work and communication individually and in groups. The second has been to examine the game engine, game functionality and the enclosed scenario development tool. To be able to study these questions were three scenarios developed in the enclosed scenario development tool. In these scenarios were Swedish tactic and operational art implemented. Lessons learned from this study prove that questions used when studying Command and Control and decision making during staff- and field exercises have demonstrated to function equally good in a game based environment, studying the same issues. This indicates that First Person Shooter, FPS, games could be used as an aid for training, education and research in tactical command and control decision-making. However, to be able to use commercial PC-games for this kind of micro simulation good knowledge regarding tactics and operation art is required. It also requires well-defined scenarios, careful evaluation and examination, which is a more time consuming effort than using for example traditional war games. The most important lessons teamed from the experiments with the developed micro simulation are the need for oral simulating as a complement to enhance, correct and elucidate vital information and reduce the recreational gaming part in it. Is this not done will the micro simulation being regarded as a game, not as a micro simulation. The continuous work will be aimed to develop methods and tools to render data management effectively and to improve data acquisition during this kind of game based micro simulations. Further evaluations of commercial computer games, such as Fleet Command and Operation Flashpoint are aiming to study interactions, presentations and visualizations principles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182