Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Destruktion av explosivämnesavfall i fluidiserad bädd.

Destruktion av explosivämnesavfall i fluidiserad bädd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlsson Tomas
Ort: Stockholm
Sidor: 16
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0229--SE)
Nyckelord Fluidiserad bädd, ammunition, miljö, energetiska material, demilitasering, fluidised bed, ammunition, environment, energetic materials, demilitarisation
Sammanfattning Till följd av dagens överskott av ammunition inom försvaret skickas idag stora mängder ammunition till destruktion. De ingående komponenterna i ammunitionen, såsom värdefulla metaller och explosivämnen, återvinns till stor grad till civila tillämpningar. Dessa återvinningsprocesser är dock inga slutna processer, utan genererar ett industriavfall på samma sätt som andra industriella processer. Skillnaden är att detta avfall ofta är kontaminerat med explosivämnen. Det kan därför av säkerhetsskäl inte skickas till konventionella anläggningar för destruktion av avfall, utan måste destrueras på plats. Idag sker detta genom öppen bränning, med okontrollerade utsläpp till luft som följd. I denna rapport redovisas metoder för destruktion av explosivämneskontaminerat avfall. Genom att först våtmala avfallet, blanda upp det i vatten och tillsätta stabilisatorer, kan en icke-detonerbar, icke-sedimenterande, pumpbar slurry bildas. Denna slurry kan sedan pumpas in i en fluidiserad bädd, där den förbränns. Detta möjliggör rökgasrening och förhindrar utsläpp av miljöskadliga ämnen. En kostnadsanalys har gjorts. Att uppföra en dylik anläggning för destruktion av 25 kg avfall per timme kostar ca 19-24 Mkr.
Abstract Due to the armed forces´ excess of ammunition today, large amounts of ammunition are sent to disposal. Valuable components, e.g. metals and explosives, are recycled for civil applications. The recycle processes are not closed processes; however, and generates industrial waste just like any conventional industrial process. The difference is that this waste often is contaminated with explosives. Therefor it cannot be sent to a conventional waste incineration plant, but has to be disposed off on site. Today, this is achieved by open burning, hence resulting in uncontrolled emissions of air pollutants. In this report methods to dispose of explosives-contaminated waste is demonstrated. By first wet-grinding the waste, mixing it with water and adding stabilisers, a non-detonable, non-settling, pumpable slurry can be formed. The slurry can then be pumped into a fluidised bed, where it burns. This enables cleaning of the exhaust gases and prevents emissions of hazardous pollutants. A cost analysis has been made. It shows that a plant for the destruction of 25 kg waste per hour would cost 19-24 Mkr to install.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182