Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The effect of muscular straining on G-protection during assisted pressure breathing.

The effect of muscular straining on G-protection during assisted pressure breathing. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eiken Ola, Kölegård Roger, Lindborg Bertil, Mekjavic Igor, Linder Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0230--SE)
Nyckelord G-dräkt, G-krafter, G-skydd, G-tolerans, muskelanspänningsmanöver, övertrycksandning, anti-G suit, muscular straining, G-forces, G-protection, G-tolerance, pressure breathing
Sammanfattning Syftet var att undersöka inverkan av anti-G anspänningsmanövrer (AGSM) på de G-skyddande egenskaperna hos det G-skyddssystem som används i JAS 39 Gripen (anti-G ensemble 39; AGE-39). Metoder. 10 försökspersoner (fp) utrustade med AGE-39 undersöktes i centrifug under det att (1) de utförde maximala AGSM under hela G-expositionerna (Fullständig Manöver; FM) och (2) endast utförde AGSM initialt under G-expositionerna (Reducerad manöver; RM). G-intensitetstolerans undersöktes medelst G-profiler med snabb G-tillväxt (Rapid Onset Rate; ROR) där G-belastningens platåfaser varierade från 6.5 till 9.0 G. G-uthållighet undersöktes medelst "Simulated Aerial Combat Maneuvers" (SACM) bestående av 10 5.5-7.5 G cykler. Resultat. G-intensitetstoleransen var 8.8 (=medel; spännvidd; 8.5-9.0) i RM-betingelsen och 9.0 hos samtliga fp under FM-befingelsen. Medelartärtrycket i ögonhöjd var 30-50 mmHg högre vid varje given ROR G-belastning i FM- jämfört med RM-betingelsen. Samtliga fp fullföljde SACM profilen i RM-betingelsen; omedelbart efter profilen skattades ansträngningsgraden som 5.5 (3.5-7.0) på en 10-gradig skala. I FM-betingelsen avbröt en fp SACM profilen prematurt på grund av utmattning; ansträngningsgraden skattades som 7.0 (3.0-9.0) i FM-betingelsen. Slutsatser. AGE-39 ger ett gott G-skydd vilket åskådliggjordes av att samtliga fp tolererade 8.5 G då AGSM endast utfördes under det initiala skedet av G-belastningarna. För att tolerera 9.0 G var emellertid 40% av fp tvungna att utföra AGSM under större delen av G-belastningen. Att artärtrycket endast var 30-50 mmHg högre med än utan AGSM talar för att övertrycksandning endast i ringa omfattning höjer artärtrycket vid samtidiga muskelanspänningsmanövrer. Följaktligen kan sannolikt PBG´s G-skyddande effekt helt tillskrivas en förbättring av pilotens passiva (relaxerade) G-tolerans.
Abstract The purpose was to study the effect of anti-G straining maneuvers on the G-protective properties afforded by the anti-G ensemble used in the JAS 39 Gripen aircraft (AGE-39). Methods. Ten subjects were studied in a centrifuge using: (1) the AGE-39 in combination with full anti-G straining maneuvers (AGSM) throughout each high-G exposure (Full Maneuver; FM) and (2) the AGE-39 in combination with AGSM during the initial part of each high-G exposure (Reduced Maneuver; RM). G-intensity tolerance was established during exposures to Rapid Onset Rate (ROR) profiles with G-plataeu levels ranging from 6.5 to 9.0 G. G-endurance was studied during Simulated Aerial Combat Maneuvers (SACM) consisting of ten cycles of 5.5 to 7.5 G. Results. G-intensity tolerance was 8.8 G (=mean; range: 8.5-9.0 G) in the RM-condition and 9.0 G in all subjects in the FM-condition. Mean arterial pressure at eye level was 30-50 mmHg higher (p<0.001) in the FM than in the RM condition at any given ROR G-load. In the RM condition all subjects completed the SACM profile; the rating of perceived exertion (RPE) after the profile was 5.5 (3.5-7.0) on a 10-graded scale. In the FM condition 1 subject discontinued the SACM-profile prematurely because of fatigue, RPE was 7.0 (3.0-9.0) upon termination of the profile. Conclusions. The AGE-39 provides an efficient G-protection as illustrated by the finding that all subjects could tolerate 8.5 G while performing AGSM merely during the initial part of the high-G exposures. However, at 9.0 G, 40% of the subjects had to perform AGSM throughout the duration of the G-exposure. That arterial pressure was only 30-50 mmHg higher in the FM than RM condition may suggest that in the presence of muscular straining maneuvers the share to the arterial-pressure response contributed by pressure breathing is minute.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182