Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljöriskbedömning av brandövningsplats och bergdeponi vid Musköbasen.

Miljöriskbedömning av brandövningsplats och bergdeponi vid Musköbasen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Qvarfort Ulf, Waleij Annica, Mikko Henrik
Ort: Umeå
Sidor: 25
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0231--SE)
Nyckelord MIFO-modellen, miljöriskbedömning, PCB organiska tennföreningar, environmental risk assessment, PCBs, organotin compounds, MIFO method
Sammanfattning Inom ramen för ett större miljöprojekt har FOI och SGU genomfört en miljöutredning vid Musköbasen avseende förorenade områden, efterbehandling och därmed sammanlänkade kostnader. Syftet med miljöutredningen var att ta fram ett preliminärt underlag avseende efterbehandlingsbehov av förorenade områden (mark, grundvatten, ytvatten och sediment) vid en eventuell del-respektive totalavveckling av verksamheten. Miljöriskbedömningen av Musköbasen har genomförts enligt den s.k. MIFO-modellen. Undersökningsmetodiken är uppdelad i två faser, där FAás 1 omfattar orienterande studier och Fas 2 innefattar översiktliga undersökningar. I Fas 1 identifierades två objekt som ansågs vara i behov av närmare undersökning, nämligen brandövningsplatsen och bergdeponin. En undersökning enligt Fas 2 har därefter genomförts avseende dessa objekt. Med ledning av resultaten från genomförda jord- och grundvattenanalyser har en slutlig riskbedömning gjorts för dessa objekt. Sammanfattningsvis placeras brännplatsen i Riskklass 2 främst med hänsyn till att höga halter av PCB förekommer inom själva brännytan samt att mycket höga halter tributyltenn återfunnits i grundvattnet. För att åtgärda problemet bör massorna grävas bort PA och sändas till deponi. Bergdeponin placeras i Riskklass 3 med förbehåll att ett kontrollprogram upprättas för att kunna studera eventuella förändringar över tiden. Trots relativt höga halter av organiska tennföreningar sker sannolikt ett begränsat utflöde till viken och den övriga verksamheten torde bidra med ett betydligt större tillskott av organiska tennföreningar till miljön.
Abstract The Swedish Geological Survey (SGU) and FOI have jointly conducted an environmental impact investigation at the Muskö Naval Base regarding contaminated sites, remediation and the economical consequences of such actions. The investigation was performed within a comprehensive environmental project aiming at assessing the nee for remediation plans when it comes to contaminated sites (soil, groundwater, surface water and sediment), should the enterprise be discontinued. The risk assessment was performed in accordance with the Swedish EPA Method MIFO and consisted of two phases. In a previous Phase 1, two objects were identified as requiring further investigation, namely the Fire Rescue Services training site and the rock landfill site. The present investigation consists of a Phase 2 study of the above-mentioned objects. The risk assessment was based on the results from the soil and ground water analysis. The Fire Rescue Services training site showed fairly high levels of PCBs and very high levels of organotin compounds in the groundwater. Therefore it was classified as Risk Level 2. The rock landfill site was classified as Risk Level 3, provided that a control programme is elaborated enabling the study of any possible changes beyond the proper time. The outflow of organotin compounds to the bay is likely to be low in comparison to the contribution of organotin compounds from the other activites at the naval base.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182