Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Acoustic and Electromagnetic noise induced by wind mills - implication for underwater surveillance systems. Pilot study.

Acoustic and Electromagnetic noise induced by wind mills - implication for underwater surveillance systems. Pilot study. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fristedt Tim, Moren Per, Söderberg Per
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0233--SE)
Nyckelord Bockstigen, bakgrundsbrus, havsbaserad vindenergi, brusnivåer, Bockstigen, ambient noise, off shore wind power, noise power spectra, 640
Sammanfattning Undervattensfarkoster utgör, i kombination med landets långa kustremsa och många skärgårdar ett spaningshot mot vårt land. Detektions- och identifikationsmöjligheterna av dessa typer av farkoster baseras idag huvudsakligen på hydroakustiska och elektromagnetiska sensorsystem placerade i vattnet. Moderna undervattensfarkoster blir allt tystare och ges allt lägre elektromagnetiska signaturer vilket gör att de också lättare kan dölja sig i de bakgrundsstörningar som förekommer i Östersjön. Det finns också en risk den akustiska och elektromagnetiska nivån i vattnet höjs så mycket att signaturer från undervattensmål maskeras i den höjda bakgrundsnivån. Det finns idag bara enstaka mätningar som är utförda i vattnet vid havsbaserade vindkraftverk. Resultaten från dessa tidigare undersökningar har visat att undervattensstörningar kan förekomma. Denna förstudie syftar till att utreda hur starka hydroakustiska och elektromagnetiska nivåer ett vindkraftsverk kan alstra och hur dessa påverkar prestandan på Försvarsmaktens marina passiva spaningssystem. En fältmätning utfördes 22-23 augusti 2000 vid vindkraftparken vid Bockstigen, Gotland för att studera de hydroakustiska och elektromagnetiska fält som skapas av ett typiskt havsbaserat vindkraftverk. Vi visar att vindkraftverket vid Bockstigen alstrar både hydroakustiska och elektromagnetiska störningar i vattnet. Mätningarna är begränsade till ett drifttillstånd i låga vindstyrkor och har bara kunnat jämföras med en okontrollerad bakgrundsnivå. Utifrån denna förstudie rekommenderar vi att kompletterande undersökningar genomförs för att kunna svara på frågan i vilken omfattning marinens sensorsystem kan störas. Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Östersjön kommer att fortsätta under närmaste åren. Utveckling av ny och mindre störgenererande vindteknik i kombination med utnyttjande av numeriska vågutbredningsmodeller för prognos av uppkomna störningar kan bidra till att underlätta den fortsatta planeringen.
Abstract Underwater vehicles in combination with Sweden´s long coastline and its large number of archipelagoes represent today a threat to the country with regard to surveillance. The prospects of detecting and identifying such types of vehicles are based mainly on underwater acoustic and electromagnetic sensor systems. Modern underwater vehicles are getting more and more silent and their electromagnetic signatures lower and lower, which leads to the fact that it will also be easier for them to hide. There is also a risk that the underwater acoustic and electromagnetic noise level could mask signatures from underwater targets. Until today, only a few measurements performed in the water close to off-shore wind power stations are described. The results from these earlier studies have shown that underwater disturbances can occur. The aim of this preliminary study is to find out how strong the hydroacoustic and electromagnetic disturbances generated by a wind power station could be. Also how such disturbances affect the performance of the passive naval surveillance systems used by the Swedish Armed Forces. We performed a test on August 22-23, 2000, at the wind power park at Bockstigen, Gotland, in order to study the hydroacoustic and electromagnetic fields created by a typical sea-based wind power plant. The result show that the windmill at Bockstigen generates significant hydroacoustic noise, as well as electromagnetic radiation in the water. The measurements are restricted to operating conditions with low wind force and also limited to uncontrolled background levels. This pilot study ends up with some recommendations for further work to clarify if the disturbance can effect the performance of naval surveillance systems. The building of off shore wind power in the Baltic Sea will continue during the coming years. Development of new and more efficient technique in combination with the use of numerical wave propagation models for noise prediction in the water may contribute to facilitate the future planning.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182