Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Undersökning av mark och grundvatten inom Nammo LIAB, Lindesberg, MIFO-Fas 2.

Undersökning av mark och grundvatten inom Nammo LIAB, Lindesberg, MIFO-Fas 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Qvarfort Ulf, Waleij Annica
Ort: Umeå
Sidor: 19
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0240--SE)
Nyckelord MIFO-modelln, miljöriskbedömning, explosivämnen, tungmetaller, environmental risk assessment, explosives, heavy metals, MIFO method
Sammanfattning Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har på uppdrag av Nammo LIAB AB genomfört en miljöriskbedömning av företagets industriområdet på Hermanstorp 7:1, Lindesberg. Miljöriskbedömningen har genomförts enligt den s.k. MIFO-modellen. Undersökningsmetodiken är uppdelad i två faser, där Fas 1 omfattar orienterande studier och Fas 2 innefattar översiktliga undersökningar. I Fas 1 idneitiferades åtta objekt som ansågs vara i behlv av närmare undersökning. En unersökning enligt Fas 2 har därefter genomförts avseende dessa objekt. Med ledning av resultaten från genomförda jord- och vattenanalyser har en slutlig riskbedömning gjorts. Sammanfattningsvis placeras brännplatsen (Objekt 3), branddammen (Objekt 4), samt en destruktionsplats (Objekt 8) i Riskklass 2 främst med hänsyn til att förhöjda halter av untmetaller eller explosivämnen förekommer. Förslag till kompletterande undersökningar av dessa objekt lämnas i rapporten. Övriga objekt placerades i Riskklass 3 och fordrar ingen vidare åtgärd.
Abstract On behalf of Nammo LIAB AB, the Swedish Defence Research Agency has performed an environmental risk assessment of the industrial site at Hermanstorp 7:1, Lindesberg. It was performed in accordance with the Swedish EPA method MIFO and consisted of two phases. In a previous Phase 1, eight objects were identified as requiring further investigation. The present investigation consists of a Phase 2 study of the above mentioned objects. The risk assessment was based on the results from the soil and water analyses. Three objects were classified as Risk Level 2, namely the combustion area (Object 3), the fire rescue pond )Object 4) and a distruction site (Object 8), since they showed fairly high levels of either heavy metals or explosives. The report suggests how to take further actions. The remaining objects were classified as Risk Level 3, i.e. requiring no further actions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182