Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digitala enkäter.

Digitala enkäter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fröberg Carolina, Hanberger Maria
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0246--SE)
Nyckelord 520, digitala enkäter, pappersenkäter, distribution, gränssnitt, automatiserad svarsbearbetning, digital surveys, papersurveys, distribution, GUI, automated analysis
Sammanfattning Digitala enkäter har idag blivit ett alternativ till de traditionella pappersenkäterna. Vad skiljer då digitala enkäter från pappersenkäter? Finns det några fördelar respektive nackdelar att välja en digital enkät jämfört med en pappersenkät? Dessa frågor har belysts med avseende på enkätens konstruktion, distribution, besvarande, sammanställning och svarspresentation. De huvudsakliga skillnaderna mellan digitala enkäter och pappersenkäter som vi funnit är att de digitala enkäternas fördel framför allt ligger i deras möjlighet till svarskontroll samt snabbhet i distribution och bearbetning. Till de digitala enkäternas nackdel kan nämnas att deras teknikberoende i sig kan vara ett hinder i konstruktion och distribution. Tekniken kan krångla och människor som ska hantera enkäten kan ha svårt att lära sig det program i vilket enkäten ska konstrueras. Vårt enkäthanteringsförslag förespråkar bland annat att det vid konstruktionen av en digital enkät bör finnas en mall/användarhandledning att gå efter. Riktlinjer för gränssnittsutformning bör uppmärksammas och en pilotstudie innefattande kontroll av frågor, användbarhet och teknik bör genomföras innan enkäten slutligen distribueras. Vid distributionen bör nätverk utnyttjas för att få en snabb distribution och en muntlig presentation bör åtfölja enkäten, kompletterat med skriftliga anvisningar i enkäten. För god användbarhet bör det vara möjligt att gå tillbaka och ändra sina svar i enkäten. Det eventuella bortfallet bör motverkas genom svarskontroller. Då enkätsvaren slutligen ska sammanställas för presentation bör möjligheten till snabb och automatiserad svarsbearbetning utnyttjas.
Abstract Digital surveys have nowadays become an alternative to traditional paperbased surveys. This report describes the advantages and disadvantages with digital surveys compared to paperbased surveys. Included in the report is also a suggestion about how to construct and distribute digital surveys together with a user manual for modifying the digital surveys developed for FOI. The digital surveys where created in a database with Access2000 as examples of digital surveys where the answers from the surveys are exported to a database. Digital surveys have big advantages compared to paperbased surveys, for example the possibility to create controls that all questions have been answered correctly and the quick distribution. Among the disadvantages is the fact that digital surveys can demand technical facilities that paperbased surveys are not in need of. The suggestion for constructing digital surveys includes for example the need of developing user manuals to the surveys, the need of being aware of user interface guidelines and create controls when developing the surveys together with the need of preparing the analyse of answers from the surveys beforehand. The suggestion for distributing a survey is using a network which is quick and convenient.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182