Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Finfördelning av krut och plastbundna sprängämnen.

Finfördelning av krut och plastbundna sprängämnen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlsson Tomas, Dyhr Kurt
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0248--SE)
Nyckelord Energetiska material, demilitarisering, malning, storleksreducering, energetic materials, demilitarisation, grinding, size reduction
Sammanfattning Till följd av dagens överskott av ammunition inom försvaret skickas idag stora mängder ammunition till destruktion. De ingående komponenterna i ammunitionen, såsom värdefulla metaller och explosivämnen, återvinns till stor grad till civila tillämpningar. Dessa återvinningsprocesser är dock inga slutna processer, utan genererar ett industriavfall på samma sätt som andra industriella processer. Skillnaden är att detta avfall ofta är kontaminerat med explosivämnen. Det kan därför av säkerhetsskäl inte skickas till konventionella anläggningar för destruktion av avfall, utan måste destrueras på plats. Idag sker detta genom öppen bränning, med okontrollerade utsläpp till luft som följd. Syftet är att kunna förbränna dessa i en sluten process. För att detta skall kunna uppnås krävs att explosivämnena först mals ner. I denna rapport redovisas malningsförsök med ett flertal kvarnar, deras för och nackdelar. Resultaten visar att med rätt kvarn kan de flesta material malas. Vid de tillfällen då explosivämnen malts, har det gjorts under vatten. Ingen antydan till antändning har detekterats. Innan metoden används i större skala bör en riskanalys genomföras. All malning av explosivämnen bör ske med fjärrstyrd utrustning för att undvika skador på människa vid en vådaexplosion.
Abstract Due to the armed forces´ excess of ammunition today, large amounts of ammunition are sent to disposal. Valuable components, e.g. metals and explosives, are recycled for civil applications. The recycle processes are not closed processes; however, and generates industrial waste just like any conventional industrial process. The difference is that this waste often is contaminated with explosives. Therefore it cannot be sent to a conventional waste incineration plant, but has to be disposed off on site. Today, this is achieved by open burning, hence resulting in uncontrolled emissions of air pollutants. The goal is to develop a process for closed burning to enable cleaning of the exhaust gases. In order to achieve this the size of the explosive contaminated waste have to be reduced. In this report grinding tests with several different equipments are presented, along with their pros and cons. The results show that most materials can be size reduced if the right equipment is used. In the tests where explosive materials were size reduced, no sign of explosion was detected. Before the method is put in operation the risks have to be assessed. All size reduction should be carried out in a remotely controlled space to avoid any injuries in case of an accidental explosion.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182