Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Evaluation of stirrer efficiency in FOI mode-stirred reverberation chambers.

Evaluation of stirrer efficiency in FOI mode-stirred reverberation chambers. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lunden Olof, Bäckström Mats, Wellander Niklas
Ort: Linköping
Sidor: 62
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0250--SE)
Nyckelord 340, EMC, HPM, reverberation chamber, mode stirred chamber, E3031
Sammanfattning I denna rapport undersöks korrelationskoefficienter för enkla och dubbla omrörare i FOI modväxlande kammare. Vi har fokuserat på att kvantifiera graden av överensstämmelse med den förmodade statistiska effektfördelningen. Dessutom har maxvärdesfördelningen undersökts och förhållandet mellan statistiskt oberoende och korrelation hos uppmätta data. En stringent metodik med hjälp av s.k. ´goodness-of-fit´ testteknik, för signifikanstester på korrelationen hos omrörarna och på den förmodade statistiska fördelningen, har använts för att utvärdera egenskaperna hos de modväxlande kamrarna. En slutsats är att kravet pä okorrelerade sampel var den begränsande faktorn m.a.p. lägsta arbetsfrekvens för kamrarna, utom då två omrörare används. Undersökningar med två omrörare i stället för en visar att detta kvadrerar antalet okorrelerade positioner och halverar (len lägsta användbara frekvensen. Att uppskatta antalet statistiskt oberoende omrörarpositioner är aft föredra före e (-1) regeln eftersom den senare accepterar (tala som är statistisk beroende.
Abstract In this report investigations of the correlation coefficients have been performed using single and dual mode-stirrers independently in FOI large reverberation chamber. Also in focus has been to quantify the fit to the presumed statistical power distribution using goodness-of-fit test techniques. Moreover, investigations have been performed on the maximum value distribution in the chambers and the relations between statistical independence anti correlation of measured data. A stringent methodology, using significant tests on stirrer correlation and on the assumed statistical distribution, has been used to evaluate reverberation chamber performance. A conclusion is that the requirement of uncorrelated samples was the limiting factor for the low frequency performance for the chamber, except for the case where two anode-stirrers were used. Investigations using two anode-stirrers instead of one has shown that this will square the number of uncorrelated positions and halve the lowest useful frequency. Moreover, it seems that the goodness of fit method fir estimation of the number of statistically independent stirrer positions is to preferred before the e (-1) rule since the latter seems to accept data that are statistically dependent.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182