Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Studier av riktade volfram-rhenium-legeringar.

Studier av riktade volfram-rhenium-legeringar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Skoglund Peter, Pettersson Annika
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0254--SE)
Nyckelord Volfram-rheniumlegering, mekanisk provning, projektilmaterial, tungmetall, tungsten-rhenium alloys, mechanical testing, projectile material, heavy metal
Sammanfattning De två vanligaste materialen till KE-projektiler är utarmat uran legerat med 0,75% titan respektive volframbaserade tungmetallegeringar. Den större penetrationsförmågan för utarmat uran kan härledas till materialens deformationsbeteende under penetrationsförloppet, där utarmat uran sägs vara spetsformande. För att förbättra penetrationsförmågan hos volframbaserade tungmetaller har två metoder föreslagits "flödesmjuknande-" och "flödesanisotropimetoden". Den senare baseras på att framställa en anisotrop legering med riktade volframkristaller, där deformationsegenskaperna varierar med kristallriktningen. En undersökning av riktade volfram-rheniumlegeringar med potential som projektilmaterial har gjorts. De undersökta materialen har rheniumhalter upp till ca. 5% och är orienterade så att kristallstrukturens [100]- respektive [110]-riktning är parallell med provens längdaxel. Den mekaniska undersökningen utfördes under enaxlig dragbelastning vid töjningshastigheter upp till 1 s-1 och temperaturer från 20 till ca. 800 °C. Resultaten från den mekaniska prövningen visar att under förhöjda temperaturer går material med en [100]-riktning parallell med belastningsaxeln av vid väsentligt lägre töjningar än motsvarande [110]-orienterade prov. Vid rumstemperatur sker brott vid mycket små töjningar skenbart utan föregående plastisk deformation oberoende töjningshastighet och provmaterial. Resultaten från den metallografiska undersökningen av brottytorna med svepelektronmikroskop tyder dock på att en ökad rheniumhalt ökar materialens duktilitet.
Abstract KE-projectiles are usually made of uranium or tungsten based alloys. Uranium alloy has better penetration due to the deformation behaviour; it is said to be selfsharpening. To increase the penetration performance of tungsten alloys, two approaches have been proposed: "flow-softening" and "flow-anisotropy". The latter is based on the production of an anisotrop alloy with directionally oriented tungsten crystals, where the deformation behaviour changes depending on the orientation. An investigation of directional tungsten-rhenium alloys with potential as a projectile material has been done. The investigated materials have rhenium contents up to about 5% and the grains are oriented along the [100]- or [110]-axis. Mechanical experiments at strain rates up to 1 s-1 and temperatures from 20 to about 800 °C have been done. The results from the mechanical testing in elevated temperatures show that samples with a [100]-axis parallels with the loading direction have a lower fracture strain than corresponding [110]-oriented material. At room temperature fracture occurs at low strain with seemingly no prior plastic deformation independent of strain rate and material. The result from the metallographic investigation in a scanning electron microscope show that the fracture surfaces have a more ductile appearance with increasing rhenium content.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182