Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Befintligt bostadsbestånd och en bedömning av beståndets förnyelse till år 2050 samt dess energianvändning.

Befintligt bostadsbestånd och en bedömning av beståndets förnyelse till år 2050 samt dess energianvändning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Frost Christina
Ort: Stockholm
Sidor: 67
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0255--SE)
Nyckelord bostadsbestånd, småhus, flerbostadshus, nybyggnation, rivning, ombyggnad, energianvändning, uppvärmning, hushållsel, specifik energi, uppvärmda ytor, stock of dwelling buildings, one- and two-dwelling buildings, multi-dwelling buildings, new construction, demolition, renovation, energy use, heating, electricity for household purpose, specifi energy use, heated areas, Försvarsanalys
Sammanfattning I projektet "Bebyggelse och energisystem i uthålligt samhälle - BESUS" behandlas framtida energianvändning i bebyggelse. En uthållig energi- och elanvändning i bebyggelsen söks i hur människors livsstil och beteende samspelar med hur byggnaderna kan utnyttjas och utrustas i en framtid. I projektet skall framtidsbilder till år 2050 formuleras, som syftar till att söka nya och resurseffektiva lösningar i linje med en uthållig utveckling. Syftet med denna underlagsrapport är att beskriva det befintliga bostadsbeståndet, småhus och flerbostadshus, samt att lämna en välgrundad bedömning av bostadsbeståndets förnyelse. Syftet är också att beräkna det totala bostadsbeståndets energianvändning och specifika energi för år 2050, främst vad gäller uppvärmning och varmvatten, men även hushållsel. Beräkningarna ställs därefter i relation till myndighetersframtida mål, och är avsedda att användas som underlag för en framtidsbild som kan ses som referensalternativ. Detbefintliga bostadsbeståndet beskrivs i antal bostäder och uppvärmda ytor, samt är uppdelat efter så kallat färdigställandeår. Bostadsbeståndets förnyelse - rivning, ombyggnation, nybyggnation - diskuteras och bedömningar på dess omfattning lämnas. Total och specifik energianvändning i det befintliga beståndet och med hänsyn tagen till rivning är beräknad. Energieffektivisering med hänsyn till ombyggnad av det befintliga bostadsbeståndet beskrivs i fyra olika fall. Nybyggnationens energianvändning baseras i närhet på dagens byggregler samt på längre sikt på myndigheters framtida mål.
Abstract The project "Buildings and EnergySystems in Sustainable Society - BESUS", aims at finding new and resource efficient solutions of the energy systems of buildings in line with sustainable development. These solutions will be identified through the interaction between lifestyles and behaviour and the utilisation of buildings and its equipment. A number of images of the future, for 2050, will be outlined. The aim of this report is to describe the existing stock of dwelling buildings, multi-dwelling buildings and one- and two-dwelling buildings, and to make an assessment of the renewal of the stock of dwellings. The aim is also to calculate the total and specific energy use of the stock of dwellings for 2050, chiefly for heating and hot water but also for electricity for household purpose. The calculations will be used as input for an image of the future that can be seen as a reference alternative. The existing stock of dwelling buildings are described as the number of dwellings and heated area for different years of completion. The renewal of the stock - demolition, renovation and new construction - are discussed and assessed. Total and specific energy use in the existing stock with regard to demolition are calculated. More efficient use of energy in the existing stock with regard to renovation is calculated for four different cases. The energy use for new construction are for short-term based on todays building regulations and for a long-term on future goals from Swedish authorities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182