Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

High performance concrete "HPC"-field experiments and production.

High performance concrete Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magnusson Johan, Unosson Mattias, Carlberg Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 166
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0256--SE)
Nyckelord Högpresterande betong (HPC), produktion, armering, skjutförsök, penetration, anslagshastighet, randeffekter, high performance concrete (HPC), production, reinforcement, penetration tests, impact velocity, boundary effects
Sammanfattning Föreliggande rapport behandlar produktion och skjutförsök på högpresterande betong (HPC). Sammanlagt 62 försök var genomförda indelade i sex försöksserier. Målens tryckhållfasthet varierade mellan 30 MPa och 220 MPa. Vid ett tillfälle tillverkades en betong överstigande en hållfasthet på 250 MPa. Vid skjutförsöken användes tre olika projektiltyper vilka hade en diameter av 43 mm, 75 mm samt 152 mm. Resultaten från provgjutningarna visar att betong med hållfastheter t o m 150 MPa tillåter storskalig produktion. Erfarenheterna från dessa gjutningar pekar på svårigheterna med fältmässig produktion av betonghållfastheter överstigande 180 MPa p g a dess höga viskositet. Skjutförsöken visar tydligt att en ökning av betonghållfastheten resulterar i ett ökat penetrationsmotstånd av betongkonstruktioner. Försöken visar emellertid att betonghållfastheter på mellan 120 MPa och 160 MPa endast ger en relativt måttlig ökning av skyddsförmågan. Armering ökar också betongkonstruktioners skyddsförmåga. Experimenten visar emellertid att armeringsmängden bör ligga omkring 6 volymprocent för att erhålla en reducering av penetrationsdjupet på 25%. Effekten av olika anslagshastigheter studerades dessutom. Relativt stora ökningar av penetrationsförmågan observerades vid ökande projektilhastighet. Vidare visade försöken att de erhållna resultaten kan påverkas av valet av måldimensioner. För att minimera inverkan av randeffekter bör måldiametern vara 15-20 gånger så stor som projektildiametern.
Abstract This investigation involves production and penetration tests of high performance concrete (HPC). A total of 62 penetration tests were performed seperated into six test series. The compressive strength of the targets varied between 30 MPa and 220 MPA. At one occasion concrete with a strength exceeding 250 MPa was produced. In the penetration tests, three different projectiles with a diameter of 43 mm, 75 mm and 152 mm were used. The results from the production tests show that concrete with strengths up to and including 150 MPa enabled large scale production. Experience from these tests in field conditions show the difficulties in large scale production of concrete with a compressive strength exceeding 180 MPa due to its viscosity. The penetration tests clearly show that an increase in concrete strength enhances the penetration resistance of concrete structures. However, the tests indicate that concrete strengths exceeding 120-160 MPa result in relatively moderate enhancements of the protective level. Reinforcement also increases the penetration resistance of concrete. The volume fraction, however, needs to be around 6% in order to obtain a reduction of 25% in penetration depth. The effects of different impact velocities were also studied. Relatively large penetration enhancements were observed with an increasing projectile velocity. The tests showed that the results may be influenced by the target dimensions. In order to avoid boundary effects the target diameter may need to be around 15 to 20 times the penetrator diameter.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182