Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försök med RSV mot singel och betong.

Försök med RSV mot singel och betong. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elfving Carl, Karlsson Svante
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0258--SE)
Nyckelord RSV, försök, skyddstäckning, singel, betong, fortifikation, shaped charges, tests, protective covering, gravel, concrete, fortification
Sammanfattning Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har på uppdrag av FM HKV genomfört försök med RSV (riktad sprängverkan) mot material och materialkombinationer, som ingår i täckningar till fortifikatoriskt skyddade anläggningar i mark. Vid försöken studerades effekten av RSV mot singel och skiktad täckning av singel och betong. I rapporten redovisas ett preliminärt förslag på modell för inträngning av RSV i material som ingår i skyddstäckningar. En slutsats från den jämförande studien mellan föreslagen modell och försöksresultat var att den uppvisade mycket god överensstämmelse för penetration av RSV i singel. Avslutningsvis redovisas förslag på fortsatt arbete, där man bör göra ytterligare jämförande analyser mellan resultat från tidigare försök och föreslagen modell, med inriktning på att verifiera och ytterligare utveckla föreslagen modell för RSV-inträngning i skiktade täckningar. Dessutom ges förslag på ytterligare försök med olika laddningsdiametrar mot andra material och materialkombinationer som ingår i skyddstäckningar.
Abstract Under contract to the Headquarters of the Swedish Armed Forces, the Swedish Defence Research Agency, FOI, has made tests where materials and combinations of materials, which are part of the covering of fortifications in ground, were exposed to shaped charges. At the tests gravel and gravel combined with concrete were exposed to different shaped charges. A preliminary proposal of a model for penetration of shaped charges in materials, which are part of protective coverings in ground, is given in the report. One conclusion was that the comparison between the proposed model and test results showed very good agreement for penetration of shaped charges in gravel. Finally, proposals are made for further work, where more comparison should be made between results from earlier tests and the proposed model, with the purpose to verify and further develop the proposed model to also include layered coverings. Furthermore, proposal is made for additional tests with different charge diameters against other materials and combination of materials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182