Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vestibulära mekanismer för spatial desorientering.

Vestibulära mekanismer för spatial desorientering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tribukait Arne, Eiken Ola
Ort: Stockholm
Sidor: 39
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0270--SE)
Nyckelord Spatial orientering, spatial desorientering, balanssinne, otolitorgan, båggångar, gondolcentrifugering, subjektiva visuella horisontalen, subjektiva visuella ögonhöjden, spatial orientation, spatial disorientation, vestibular system, semicircular canals, otolith, human centrifuge, subjective visual horizon, subjective visual eye level
Sammanfattning Spatial desorientering vid gondolcentrifugering har undersökts kvantitativt medelst visuella indikatorer. Metod: Tretton friska försökspersoner (fp) angav sin föreställning om vad som är horisontellt (SVH) respektive ögonhöjd (SVEL) vid 1g samt vid centrifugering (2G i 10 minuter). Avvikelsen från det gravitoinertiala horisontalplanet registrerades. Resultat: Vid 1g var avvikelserna från det korrekta mycket små. Vid 2G avvek SVH initialt påtagligt från den gravitoinertiala horisontalen. Vissa fp var benägna att orientera sig allocentriskt, andra egocentriskt. Allocentrisk strategi medförde en initial lutning motsatt gondolens inklination [medelvärde = 19 (SD = 11) grader]; egocentrisk strategi medförde en lutning i riktning med gondolens inklination (10 +/- 4 grader). Tidskonstanten för SVH-lutningens avtagande var 2-3 minuter. Vid 2G var SVEL initialt 5 grader nedanför den verkliga ögonhöjden. Under registreringsperioden sjönk SVEL ytterligare till en asymptot på i genomsnitt 25 grader. Tidskonstanten (exponentiellt avtagande) var 2-3 minuter. De interindividuella skillnaderna var mycket stora för SVH, såväl vad beträffa initialavvikelsen som tidskonstanten. Slutsats: Normalmaterialet uppvisade vid gondolcentrifugering stora interindividuella skillnader beroende på (i) olika strategier för spatial orientering, (ii) skillnader i beroendet av otolit- och båggångsinformation samt (iii) skillnader i minnet för båggångssignaler om positionsändringar. Kännedom om dessa faktorer är väsentlig vid studier av spatial orientering och kan ha betydelse för flygsäkerhet.
Abstract Measurements of the subjective visual horizontal (SVH) and the subjective visual eye level (SVEL) were made in a large swing-out gondola centrifuge. Rotation of the centrifuge was anti-clockwise, as seen from above. Test subjects were seated upright in the gondola, facing forwards. In front of the subject there was either a luminous line, which could be rotated about the visual axis, or a laser dot, which could be moved up or down. Thirteen normal subjects were asked to indicate, by adjusting the line or dot, what they perceived as horizontal in roll (SVH) and pitch (SVEL). Measurements were made in lg environment and during 10 min at 2G. Initially after acceleration of the centrifuge the SVH was tilted relative to the gravitoinertial horizontal. The direction of this tilt was dependent on the subject´s strategy for spatial orientation, which could be either allocentric (referring to the surroundings) or egocentric (referring to the co-ordinate system of the own body). The interindividual variability of the initial SVH-tilt was large, ranging from a few degrees to more than 40 degrees. The magnitude of tilt was larger for the allocentric strategy (mean 19 degrees) than for egocentric strategy (10 degrees). The time constant for exponential decay was 2-3 min. At 2G the SVEL was lower than in lg environment. The deviation from the gravitoinertial eye level gradually increased, approaching an asymptotic maximum with a time constant of 2-3 min. The asymptote was dependent on the strategy of the subject; the mean values were 25 degrees (allocentric strategy) and 13 degrees (egocentric strategy). In conclusion, the normal subjects showed a large interindividual variability, which may be related to several factors, such as mental strategy, relative dependency on otolith versus semicircular canal information on changes in head orientation, and the memory for semicircular canal information on changes in static head position. The results are viewed in the context of spatial disorientation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182