Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Destruktion av rökgranater under vatten.

Destruktion av rökgranater under vatten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carlsson Tomas, Dyhr Kurt, Johansson Martin, Lamnevik Stefan
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0280--SE)
Nyckelord Rökgranat, destruktion, hexakloretan, miljö, smoke grenades, destruction, hexachlorethan, environment, demilitarisation
Sammanfattning Metoden att förbränna rökburkar under vatten studerats i stor skala och ca 150 burkar har förbränts. Försöken har visat att det är möjligt att bränna rökburkar under vatten i stor skala, men metoden måste förfinas för att den skall fungera industriellt. För att finna en avsättning för den bildade zinkkloriden så har ett fåtal företag som säljer zinkklorid kontaktats. Tyvärr har vi inte lyckats få en tillräckligt ren zinkloridlösning för att klara renhets specifikationen från dessa företag. En alternativ metod som maler de obrända burkarna och separerar de ingående komponenterna har också testats. Metoden har fungerat framgångsrikt och zinkmetall, hexakloretan och tillsatsämnena har separerats. Problemet är att finna en avsättningen för hexakloretan. Följande slutsatser har dragits: 1. För bränning av rökgranter under vatten måste en effektiv antändningsmetod utvecklas. 2 För att metoden skall bli lönsam måste en marknad för zinkkloriden identifieras. Tyvärr möter den inte den spec som gäller på marknaden idag. 3. Metoden att separera ingående komponenter kan finna alternativa tillämpningar, t.ex. för magnesium och HMX. 4. Nya energetiska material bör vara enkla att separera och återvinna.
Abstract The methods to burn smoke grenades underwater have been studied in big scale and 150 grenades have been burned. The experiment have shown that it is possible to burn smoke grenades in big scale under water, but the method have to be adjusted to work in industrial scale. To find a buyer for the formed zinc chloride a number of manufactures have been contacted. Unfortunately we have not been able to produce a zinc chloride that is pure in of to meet the specifications from the manufactures. Alternative methods that involve grinding the unburned smoke grenades and then separate the different starting materials have also been tested. The method works rather well producing almost pure zinc metal and hexachloretahane. The problem is to get rid of the hexachlorethane. The following conclusions have been drawn: 1) To burn smoke grenades under water a effective burning method have to be developed. 2) To make the method profitable a buyer of the zinc chloride have to be found that can except the purity degree of the substance. 3) The method to separate the starting materials may be used in an other way. Separating for example HMX from magnesium. 4) New energetic materials ought to be developed to be easy to separate and reuse.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182