Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utnyttjande av satelliter för kommunikation i den nya krigföringen. FoRMA underlagsrapport.

Utnyttjande av satelliter för kommunikation i den nya krigföringen. FoRMA underlagsrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekblad Ulf
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0284--SE)
Nyckelord satelliter, kommunikation, DBA, NCW, RMA, satellites, communications
Sammanfattning I rapporten behandlas användbarheten av satellitkommunikation i den nya krigföringen ur aspekter som tidstäckning, överföringskapaciteter, möjlighet till tidskritisk kommunikation, överföringssäkerhet, frekvenser och störsäkerhet. Två tidshorisonter beaktas särskilt, nämligen åren 2005 och 2010. Studien diskuterar vilka satellitsystem som bäst tillgodoser kommunikationsbehoven. Satellitkommunikation skall i många fall ses som ett medel för kommunikation bland många möjliga alternativ och kan utgöra komplement eller reserv till befintliga fasta telenät. I den nya krigföringen är satellitkommunikation lämplig för broadcastingfunktioner, IP-trafik, som länk i allmänhet och speciellt mellan sensorer samt från sensorer till staber. Användning av kommersiella satelliter är främst för fredsfall, samt i ostörda lägen och vid internationella operationer. Vid katastrofer är satellitkommunikation i många fall det enda möjliga alternativet. Satelliter av svenskt intresse i den nya krigföringen är svenska satelliter, satelliter i GEO och satellitsystem med global kontinuerlig täckning. Framtida LEO-system kan bli användbara för överföring av data för stridsledning och överföring av lägesbilder. En del frågeställningar behöver studeras mer ingående för att slutgiltigt ställningstagande skall kunna göras om användbarheten av satellitkommunikation i speciella sammanhang. Exempel på vad som kan behövas studeras närmare är data överföring från marksensorer och sensor-to-shooter-problematiken.
Abstract In this report the usefulness of satellite communications in the new warfare is treated from aspects as time coverage, data rates, possibilities to communicate timely, transfer security, frequencies and jamming. Two epochs, namely 2005 and 2010, are specially taken into consideration. The study discusses which satellite systems best satisfy the communication needs. Satellite communication shall in many cases be regarded as one means of communication among several others and can constitute a complement of reserve to existing fixed networks. In the new warfare, satellite communication is suitable for broadcasting, IP traffic, as a link in general (especially between sensors), and from sensors to HQ:s. Commercial satellite usage is primarily for peace situations, unjammed conditions, and in international operations. In connections with natural

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182