Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Radarmålsökare mot luftmål - forskningsfrågor.

Radarmålsökare mot luftmål - forskningsfrågor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjellgren Jan, Sume Ain
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0293--SE)
Nyckelord 360, radar, målsökare, luftmål, seeker, air target
Sammanfattning Rapporten utgör ett förslag till en samlad forskningsinsats för radarmålsökare mot luftmål, speciellt på medellånga till långa avstånd, ett område där man ej haft någon kraftigare svensk satsning under längre tid. Insatserna syftar till att utveckla bättre metoder för målinmätning genom samling av FOl-kompetens för teoretisk analys, mätning, simulering och verifiering, varvid knytning till universitet/högskola samt svensk industri förutses. Rapporten innehåller en kortfattad översikt av relevanta systemaspekter; med några hänvisningar till öppet redovisad målsökarrelaterad forskning, som pågår utom och inom FOI. Förslag på en allmän forskningsinriktning ges med syfte att finna nya eller förbättrade metoder avseende - igenkänning eller klassning av mål - uppskattning av målbana, måltillstånd och riktpunkt - upptäckt av målmanöver - uppskattning av passagegeometri För det närmaste budgetåret (2002) föreslås vissa begränsade insatser inom FOI med starkt avgränsad inriktning mot uppskattning av måltillstånd och riktpunkt, samt studium av informationsbehovet vid vapenstyrning. En genomförandeplan för det föreslagna projektet presenteras med organisation/samverkan, bemanning och kostnadskalkyl.
Abstract The report contains a proposal for a collected research effort concerning radar seekers for air targets, especially at medium to long distance, an area with no substantial Swedish activity for some time. The aim is to develop better methods for target state determination by joining competence at the FOI (Swedish Defence Research Agency) in theoretical analysis, measurement, simulation and verification, with foreseen collaboration with Swedish universities and industry. The report contains a short overview of relevant system aspects, with some references to unclassified seeker related ongoing research within and outside the FOI. A proposal is made for a general direction of the research aiming at finding new or improved methods for - recognition or classification of targets - estimation of target trajectory, state and aimpoint - detection of target manoeuvers - estimation of passage geometry

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182