Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skydd mot strategisk vilseledning - Del 1: Definitioner, metoder, diskussioner.

Skydd mot strategisk vilseledning - Del 1: Definitioner, metoder, diskussioner. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Furustig Hans, Ljunggren Boris, Unge Wilhelm
Ort: Stockholm
Sidor: 137
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0294--SE)
Nyckelord Försvarsanalys, vilseledning, skydd mot vilseledning, informationskrigföring, nationell policy, fallstudier, omvärldsbevakning, analytiska metoder, deception, counter-deception, information warfare, national policy, case studies, intelligence, analytical methods
Sammanfattning Inom totalförsvaret pågår sedan några år ett relativt omfattande arbete inom områdena informationskrigföring och inforrnationsoperationer. Detta arbete syftar i olika kombinationer både till att skapa skydd mot hot, risker och sårbarheter samt att utveckla egen förmåga att bedriva informationskrigföring. Arbetet syftar bl.a. till att utarbeta en nationell policy för skydd mot informationskrigföring. Skyddet skall omfatta såväl aktiva som passiva åtgärder. En genomgång av tidigare genomfört arbete uppvisar en kraftig slagsida mot IT-relaterade hot, risker och sårbarheter samt skyddsmöjligheter. Dessa hot, risker och skyddsmöjligheter ligger ofta i realtidsdomänen. Mer subtila och långsiktiga former av informationskrigföring som förutom genom spridning via datoriserade nätverk sprids via diplomater, ekonomiska förhandlingar, politiska utspel, militära och militärindustriella dispositioner m.m. och som på ett mer radikalt sätt syftar till att påverka hela vår verklighetsuppfattning över en längre tidsperiod behandlas inte explicit. Ett balanserat skydd, bör enligt rapportförfattarnas mening, innefatta informationskrig- föringens samtliga element, dvs. även vilseledning och psykologisk krigföring. Föreliggande studie syftar til att medvetandegöra Försvarsdepartementet och övriga totalförsvarsmyndigheter om att vilseledning och skydd däremot bör beaktas i en nationell policy för skydd mot informationskrigföring.
Abstract For several years a relatively extensive work on information warfare (]W) and information operations (10) has been carried out by various organisations in the Swedish defence sector. The aim of this work is to develop and implement protective measures against threats, risks and vulnerabiifties. A second aim has been to develop an offensive Swedish IW capability. An important part of the IWIIO work is the development of a national policy on [W defence. The [W defence should include both active and passive measures. A review of the Swedish work carried out so far shows a,clear bias towards IT-related threats, risks and vulnera-bilfties. These threats, risks and vulnerabilfties are often of an operational and real-time nature. More subtle and long-term forms of IW aimed at distorting our perception of the surrounding world have not been treated in depth. These forms of W/deception/disinformation are not only spread through computer networks both also by diplomats, economic negotiations, political action, military and mildary-industrial dispositions etc. According to the authors of the report, a balanced W defence should comprise all the elements, which the definition of IW includes. This means that counter-deception and protection against psychological warfare should be put higher up on the agenda than is the case today.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182