Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inversion of seabed parameters in the Stockholm archipelago.

Inversion of seabed parameters in the Stockholm archipelago. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Abrahamsson Leif, Andersson Brodd Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0300--SE)
Nyckelord Undervattensakustik, transmissionsförlust, inversion, genetisk algoritm, vågutbredningsmodell, känslighetsanalys, underwater acoustics, transmission loss, inversion, genetic algorithm, wave propagation model, sensitivity analysis
Sammanfattning Syftet med detta arbete var att tillämpa akustisk inversionsmetodik på ett område i Stockholms skärgård med stora bottenvariationer såväl vertikalt som horisontellt. Inversionerna baserades på mätningar, utförda i maj 2001, av transmissionsförluster längs en 2,5 km lång sträcka. Bottenparametrarna uppskattades genom att minimera skillnaden mellan modellberäknade och uppmätta värden. Den paraboliska vågekvationen användes som ljudvågsutbredningsmodell, och inversionerna genomfördes med en genetisk algoritm. Dessa resulterade i relativt god anpassning mot uppmätta data. De inventerade bottenparametrarna utvärderades sedan genom simuleringar och jämförelser mot kontrolldata för frekvenser som inte hade använts i inversionen. Överensstämmelsen mellan beräknade och mätta parametrar var relativt god.
Abstract The purpose of this work was to apply acoustic inversion to a bay in the Stockholm archipelago with strong variation of the bottom both vertically and horizontally. The inversions were based on measurements undertaken in May 200, of transmission loss over a 2.5 km long track. The bottom parameters were estimated by minimizing the difference between simulated and measured data. The parabolic wave equation was used as a wave propagation model and the inversions were carried out by a genetic algorithm. They resulted in a relatively good fit. The inverted bottom parameters were also evaluated by model predictions against a control data set of other frequencies than those of the inversion. The agreement between the estimated and measured parameters was good.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182