Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Marksensornät och intelligenta agenter -- en systemarkitektur för ett nätverksbaserat sensorsystem.

Marksensornät och intelligenta agenter -- en systemarkitektur för ett nätverksbaserat sensorsystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jungert Erland, Walter Johan
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0317--SE)
Nyckelord intelligenta agenter, multiagentsystem, marksensornät, datafusion, distribuerad datafusion, intelligent agents, multiagent systems, unattended ground sensornet, UGS, data fusion, distributed data fusion
Sammanfattning Nya typer av sensorsystem kommer att behöva utvecklas som en följd av de ökade kraven på mer kunsap och mer information om det aktuella stridsläget i olika kris- och krigssituationer. Sådana sensorsystem kommer att bli mycket komplexa och insatser för att utveckla system som är enkla att , underhålla och vid behov expandera kommer att krävas. Traditionella systemarkitekturer svarar inte mot dessa krav och av denna anledning kommer andra metoder att behöva prövas och utvecklas. I denna rapport beskrivs en systemarkitektur med egenskaper som svarar mot aktuella behov i moderna spanings- och ledningssystem anslutna till sensornätverk. Grundläggande element i arkitekturen utgörs av intelligenta agenter, som enkelt uttryckt är autonoma programobjekt som självständigt kan utföra olika uppgifter, såsom t ex distribuerad sensordatafusion. Denna rapport beskriver och diskuterar intelligenta agenter och hur sådana kan användas i komplexa system samt pekar också på internationell forskning inom området samt beskriver mer speciellt hur tekniken kan användas i ett marksensornät.
Abstract As a consequence of the increasing requirements for more knowledge and information about the actual situations in crisis and war situations new system-architectures will in the near future be needed for the design of sensor-nets. Such systems that include a large number of sensors will with necessity become very complex and achievements for the development of such systems are therefore very important. These systems must be simple to maintain and to expand. Traditional system-architectures do not respond to these demands and for this reason new approaches are needed. In this report, a systemarchitecture with characteristics that respond to the given requirements necessary in modern reconnaissance, control and command systems attached to network of sensors will be presented. Basic elements in the architecture are intelligent agents, which basically can be described as autonomous program objects that independently or in groups can solve different assignments such as distributed sensor data fusion. This report describes the intelligent agent concept and the use of intelligent agents in complex systems. International research activities focusing on intelligent agents in sensor systems will also be discussed. More specifically, the report also describes how these agents can be used in unattended ground sensor-nets (UGS).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182