Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Survey of caesium-137 and strontium-90 in the lower part of the stream.

Survey of caesium-137 and strontium-90 in the lower part of the stream. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nylén Torbjörn, Tjärnhage Åsa, Bergman Inger, Nygren Ulrika
Ort: Umeå
Sidor: 19
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0319--SE)
Nyckelord 137Cs, 90Sr, deposition, wet land, redistribution, beläggning, våtmark, omfördelning
Sammanfattning En större deposition av 137Cs upptäcktes med hjälp av flygmätningar 1986 i den nedre delen av Verkmyrån, som är utloppet från Hillesjön. I denna studie har detta område blivit undersökt med en bärbar gammaspektrometer kopplat till en GPS, "ryggsäck". Fem olika områden har identifierats och mätts, en alskog, en grandunge i alskogen som har uppvisat en högre 137Cs-aktivitet än den omgivande alskogen, två vassområden och en barrskog. Resultaten visar att förhöjda 137Cs-aktiviteter fanns i alskogen, grandungen och i vassområdena. I dessa områden varierade depositionen mellan 500-1500 kBq/m2. Alla dessa områden låg in anslutning till Verkmyrån. I barrskogen som låg nära alskogen, men längre ifrån ån, var depositionen 200 kBq/m2. Jordprover från de olika områdena togs också och skiktades innan mätning av 137Cs och 90Sr. Samma stora skillnad i deposition som för 137Cs kunde inte ses inte för likartade distributionsmönster i de olika områdena, med en maz i aktiviteten vid ~ 5 cm djup. Slutsatsen från denna kartläggning är att de förhöjda 137Cs-värdena i området närmast ån kommer från omfördelning av aktivitet från Hillesjön, som främst skedde 1986. 90Sr har inte omfördelats från Hillesjön till utloppet i samma utsträckning som 137Cs.
Abstract A higher deposition of 137Cs than in the surroundings has earlier been recognised in the lower part of the stream Verkmyrån which is the outlet from the lake Hille. In this study, this area with a higher deposition is examined with a portable gamma spectrometer connected to a GPS backpack. Five different areas were recognised and measured, an alder forest, a spruce grovee within the alder forest, which had showed higher 137Cs levels than the surrounding alder forest, two reed areas and a coniferous forest. The results show that elevated levels of 137Cs are found in the alder forest and the reed areas which were all adjacent to the stream. In these areas, the deposition varied between 500-1500 kBq/m2. In the coniferous forest nearer the alder forest but further away from the stream, the deposition was 200 kBq/m2. Soil samples from the different areas were also taken and sectioned before analysis of 137Cs and 90Sr. The same big difference in the deposition as for 137Cs was not seen or 90Sr in the different areas, the 90Sr deposition varied between 1.5-3.5 kBq/M2. Vertical distribution profiles were plotted for the two radio nuclides and the results show that 137Cs and 90Sr have almost the same distribution pattern with a peak in activity at ~ 5 cm depth. The conclusion from this survey is that the elevated levels of 137Cs in the vicinity of the outlet of the stream Verkmyrån come from redistribution from the lake Hille, primarily in 1986. 90Sr was not redistributed from the lake to the wet land at the outlet in the same amount as 137Cs.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182