Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Värdering av nätverksorienterad krigföring - Förstudie. Underlagsrapport i FoRMA.

Värdering av nätverksorienterad krigföring - Förstudie. Underlagsrapport i FoRMA. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alsér Lisa, Aksberg Jan, Höstbeck Lars, Lundgren Leif, Nilsson Sten Åke, Pelo Johan, Waldemark Karina
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0338--SE)
Sammanfattning Vid FOI pågår studier kring nätverksbaserad krigföring i projektet FoRMA. Nätverksbaserad krigföring (Network Centric Warfare, NCW) betecknar ett system för krigföring där funktionerna kan vara uppdelade på olika plattformar och samtidigt arbeta tillsammans genom ett nätverk vilket är realiserat av informationsteknologi. Arbetsgruppen Nätverksstrid bildades i maj 2001 och gruppens uppgift är att ta fram metoder och tillämpa dessa för att bedöma och värdera väpnad strid i nätverk. Frågeställningar vid analys av nätverksbaserad strid bör vara huruvida den är möjlig, vad som är gränssättande samt vilka mervärden nätverksbaserad krigföring tillför jämfört med plattformsbaserad. Syftet med denna förstudierapport är att beskriva arbetssättet och redovisa resultatet av förstudien samtidigt som den ska fungera som en gemensam grund för det fortsatta arbetet i gruppen. Intressanta scenarier studeras för vilka man senare vill undersöka möjligheterna att utnyttja nätverksbaserad krigföring. Scenarier beskrivs för typfallen fast mål, stridsvagn, stridsflyg, ytstridsfartyg samt för ett undervattensfall. Även triviala nätverk mellan ledning, sensorer och vapen för de olika scenarierna presenteras. För att studera egenskaper och effekter av ett samlat nätverk bestående av en mängd olika komponenter beskrivs också en tänkbar struktur för ett generellt nätverk. I rapporten lyfts några kända modelleringsmetoder fram som kan få betydelse när man ska finna en metodik och systematik vid modellering av de scenarier som beskriver NCW.
Abstract Studies about Network Centric Warfare, NCW, are in progress in the project FoRMA at FOI. NCW describes a system for warfare, where the functions are separated into different platforms and at the same time are working together, through a network that is realized by information technology. The working group NCW was formed in May 2001 and the task was to develop and apply methods to assess armed combat in net-centric environment. The issue when analysing NCW should be if NCW is possible and what limitations and advantages NCW can provide compared to Platform Centric Warfare. The purpose of the preliminary study report is to describe the way of working and show the results of the preliminary study. At the same time it will serve as a common base for the group and it´s further work. Interesting scenarios for which we later want to investigate the possibility to use NCW are studied. Scenarios are described for a fixed target, tank, fighter aircraft, surface combatant and an underwater case. Trivial networks between Command and Control, Sensors and Shooters are introduced. A possible structure for a general network is shown, which can be used for studying characteristics and effects of a network consisting of a number of different components. Some well-known modelling methods are mentioned in the report. They can be of importance when finding a method for modelling the scenarios, which describe NCW.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182