Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En referensram för att beskriva dynamiskt beslutsfattande i en ledningsträningsanläggning.

En referensram för att beskriva dynamiskt beslutsfattande i en ledningsträningsanläggning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kylesten Birgitta
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2001
Publiceringsdatum: 2001-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0340--SE)
Nyckelord dynamiskt beslutsfattande, dynamic decision making
Sammanfattning Studiens syfte var att utforska dels generella metoder för att beskriva och mäta beslutsfattande, dels att undersöka huruvida en beslutsuppgift uppfattas som dynamisk eller inte. För att möjliggöra detta prövades ett beskrivningssätt och ett beskrivningsmått, som skulle kunna användas i kommande studier, för att påvisa skillnader efter träning av beslutsprocessen. Studien grundar sig på teorier om dynamiskt beslutsfattande, framför allt från Brehmer och Dörner. Studien har bedrivits med bataljonchefer och räddningsledare under övning i en ledningsträningsanläggning och med kommunchefer under liknande förhållanden. Resultat från studien visar att uppgiften var dynamisk, att metoden kan användas för att beskriva dynamiskt beslutsfattande och att resultatet här utgör underlag för nästa studie. Målet för den fortsatta forskningen är att kunna värdera träning av beslutsfattande i dynamiska situationer med hjälp av mikrovärldar.
Abstract The purpose of the study was to investigate general methods in order to describe and measure decision making. Furthermore, to investigate whether the decision task was interpreted as dynamic. In order to make this possible both a method and a measure of description were tested, which could be used in following studies to elucidate differences after training of the decision making process. The basis of the study is theories about dynamic decision making, mainly from Brehmer and Dörner. The study was performed with battalion commanders and rescue leaders training in a commander´s training centre, and with chairmen of the city executive board under similar conditions. The results of this study show that the decision task is dynamic, that the method can describe dynamic decision making, and that the results are a foundation for the next study. The aim of the subsequent research is to give a foundation for valuation of decision making training in dynamic situations by means of micro worlds.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182