Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2001.

FOI Miljöredovisning 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlberg Mats, Johansson Jan, Nilsson Pär, Thorpsten Jerker, Tryman Rolf, Gustafsson Eva, Lundholm Britt-Marie, Sundström Arne, Thuren Ronny
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0346--SE)
Nyckelord Miljöledningssystem, miljöpolicy, miljömål, handlingsplaner, environmental management systems, environmental policy, environmental goals, action plans
Sammanfattning Under 2001 har det övergripande miljöledningsarbetet inriktats på att integrera miljöledningsarbetet vid de två myndigheterna FOA och FFA till en gemensam verksamhet för FOI. En miljöutredning har genomfört avseende FOIs verksamhet i Bromma och nu är miljöpåverkan vid hela FOI utredd. FOIs styrelse har fastställt en miljöpolicy för myndigheten och generaldirektören har fastställt övergripande mål för 2001. En miljöklassning av det område som FOI avträtt i Ursvik har genomförts En särskild rubrik avseende miljöaspekter har införts i mallen för projektplaner inför år 2002. En miljövärdering har under året genomförts av forskningen vid FOIs avdelning för Flygteknik. Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, FMV och FORTV har lagt ut miljöforskningsuppdrag på FOI och FOIs kompetens har också nyttjats för miljöforskning åt den civila sektorn. Arbetet med att utveckla system för utvärdering och resultatuppföljning i form av nyckeltal fortsätter under 2002. Tidigare anläggningar för telebildsmöten vid fd FOA har kompletterats med en anläggning i Bromma. Antalet nyttjade timmar har ökat från 501 timmar år 2000 till 531 timmar år 2001. Nyckelpersoner har utbildats i miljöbalken, redovisningskrav enligt ISO 14001 samt miljörevision. Allmänna miljöutbildningar har genomförts vid 3 avdelningar. Totalt har nu cirka 430 personer deltagit. En myndighetsövergripande revision av miljöarbetet har genomförts av FOIs internrevisor. Han finner att miljöarbetet på övergripande nivå haft något av ett "mellanår" och bedömer att det måste intensifieras under 2002.
Abstract During 2001 the environmental work at the two former authorities FOA and FFA have been integrated into one for the new authority FOI. An environmental impact assessment has been performed for the activities of FOI in Bromma. The board of FOI has confirmed an environmental policy for FOI and the general director has confirmed common environmental goals. An environmental risk evaluation has been performed for the area that FOI no longer uses in Ursvik. Environmental matters have been added as a specific task in the project plans for the year 2002 and the research at the division of aeronautics has been evaluated from the environmental point of view. The Ministry of Defence, the Ministry of Foreign Affairs, the Armed Forces, the Swedish Defence Materiel Administration and the National Fortifications Administration have contracted FOI for environmental research. FOI has also performed environmental research for the civil sector. The work directed towards obtaining comparable key numbers on energy, paper consumption, waste and travels continues during 2002. Another video studio has been established in Bromma and the use of video meetings has increased from 500 to 530 hours compared with 2000. Key groups have attended courses in environmental law, ISO 14001 and environmental auditing. Common environmental courses for all personal have been given for T31, Grindsjön and Ursvik. The internal auditor has reviewed the environmental work at FOI. He finds that it has to be intensified during 2002 in order to reach the goal of an environmental management system according to ISO 14001 the year 2003.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182