Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2001 för FOI:s forskning inom FoT-området Människa-System-Interaktion (MSI) med Fysiologi.

Årsrapport 2001 för FOI:s forskning inom FoT-området Människa-System-Interaktion (MSI) med Fysiologi. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Derefeldt Gunilla
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0355--SE)
Nyckelord Människa-System-Interaktion (MSI), fysiologi, prestation, informationsprestation, artificiell horisont, spatial desorientering, perspektivprestation, hjälmmonterade displayer, huvudmonterade displayer, "Framtida soldaten", beslutsfattande, beslutsstöd, datafusionsnod, sensorstyrning, mental arbetsbelastning, situationsmedvetenhet, psykofysiologi, systemvärdering, accelerationsfysiologi, rörelsesjuka, G-dräkt, G-tolerans, G-skydd, barofysiologi, Fri Uppstigning (FU), räddning från ubåt, arbets- och termofysiologi, extrema klimat, sömnbrist, trötthet, minskat födointag, Man-System-Interaction (MSI), physiology, performance, information presentation, artificial horizon, spatial disorientation, perspective presentation, helmet-mounted displays, head-mounted displays, "Swedish Future Soldier", decision making, decision support, data-fusison node, sensor-management node, mental workload, situational awareness, psychophysiology, systems evaluation, acceleration physiology, motionsickness, anti-G suit, G-tolerance, G-protection, undersea & hyperbaric medicine, submarine escape, exercise & thermal physiology, climate extremes, sleep loss, food deprivation
Sammanfattning Rapporten är en översiktlig sammanfattning av FOI:s verksamhet under 2001 inom forskningsområdet Människa-System-Interaktion (MSI) med fysiologi. Områdets omfattning och inriktning samt nationell och internationell samverkan redovisas. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. Målet med forskningen inom MSI med fysiologi är att skapa anpassningsförmåga idag och i framtiden för människans integrering i de tekniska systemen, framförallt med stärkande av människans/människors interaktion med systemen, dvs det effektiva utnyttjandet av FM:s mest kritiska resurser - dess människor. Forskningen har omfattat informationspresentation, beslutsfattande, beslutsstöd, datafusion, belastning (mental och fysisk) och prestation, sömnbrist och föda. Nya principer för gränssnittsutformning har studerats och föreslagits för displayytor i cockpit, för den framtida soldaten och i marina farkoster. Ett beslutsstöd för markmålsinsatser och ett plattformsbaserat beslutsstöd med förmåga till datafusion och sensorstyrning har vidareutvecklats. Psykofysiologiska modeller för dynamisk utvärdering av operatörerfunktionen har vidareutvecklats och provats vid förband. Fysiologiska mekanismer bakom gravitationskrafternas menliga och skadliga inverkan på flygförare vid flygning i högprestanda flyplan har studerats och skydd mot besvär på andningsfunktionen, arm, nacke och skuldror har framtagits. En jämförelse av den svenska G-dräkten (AGE-39) med G-dräkten Libelle visade att Libelle-dräkten gav mycket begränsat G-skydd och torde ej vara lämplig att använda i 9-G flygplan. Fysiologiska mekanismer samt syrehalten i andningsgasen vid individuell räddning från ubåt från stora djup har studerats. Förbättrat skydd med extra syresatt andningsgas leder till förbättrad räddningsteknik. Inom arbets- och termofysiologisk forskning har en modell för simulering av termisk IR-maskering framtagits, likaså en riskskademodell med möjlighet att utifrån lufttemperatur, lufthastighet, solstrålning och hudkaraktäristika bestämma risk för förfrysning av oskyddad hud. Fysiska krav hos män och kvinnor inom FM personal har studerats och jämförts. Sömnbrist medför att förmågan att planera, prioritera och organisera försämras. Internationell samverkan i form av avtalsreglerad projektsamverkan förekommer med flera länder.
Abstract This report summarises the research from the fiscal year 2001 within the Swedish Defence Research Agency in the domain of Human Factors and Physiology. The report presents a summing-up of the aim and the direction of the research domain and the national and international development. The results of the research are summarised and the activities in each project are described. The aim of the research is to support the Armed Forces to meet the requirements of complex and difficult environmental conditions and battlefield missions in the 21st century. Within the domain, the research comprises information presentation, decision making, decision support, data fusion, work workload (mental and physical), performance, sleep deprivation and food intake. New principles for man-machine interfaces have been studied and suggested for the design of cockpit displays, displays for "the Future Soldier", and for marine platforms. Decision support for a ground surveillance system, and a platform-based decision support system including a data fusion node and sensor management node has been further developed. Psychophysiological models for dynamic evaluation of pilot performance for systems development and mission evaluation have been developed and tested in real missions. Physiological mechanisms behind the negative effects of increased gravitational (G)forces for pilots flying in a 9 G aircraft have been studied and also protection and counter measures against breathing difficulties, arm pain, muscle fatigue in the cervical spine, and pain in neck muscles. A comparison of the Swedish anti-G suit (AGE-39) and the anti-G suit Libelle was made. The G-protection afforded by the Libelle suit is not adequate for use in a 9-G aircraft. Physiological mechanisms and the effects of oxygen in the breathing gas on submarine escape from pressurised submarine was studied. Within exercise- and thermal physiology a model for the simulation of thermal IR-camouflage and a model for predicting the risk for human skin frostbyte was updated. Physical demands on men and women within the Armed Forces were studied and compared. The interaction of food, time of day and sleep loss on metabolism, sleepiness and performance have been studied. Sleep loss leads to impaired executive functions. International collaboration with several countries exists.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182