Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användning av Tp84 i kontaminerad miljö.

Användning av Tp84 i kontaminerad miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Berglund Tage, Claesson Ola, Gustavsson P-M, Jansson Anita, Lidström Kenneth, Nyholm Sune, Thorpsten Jerker, Werneholm Kent
Ort: Umeå
Sidor: 40
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0376--SE)
Nyckelord Tp84, C 130, inpassering, C-miljö, kontaminering, passing, C environment, contamination
Sammanfattning Tidigare studier av rutiner och tekniker för sanering av flygförare har förutsatt fast upprättade saneringsstationer, t ex ingångsdel i en bascentral. För att klarlägga NBC-hotbilden för Tp84 (C 130 Hercules) och göra en relevant riskbedömning samt skapa realistiska arbetsrutiner, har följande försök genomförts; test av indikeringsinstrument under flygning, deponering och självsanering samt rutiner för insanering i planet. Försöken visar att det finns risk för lindriga skador när besättningar bordar planet efter passage genom C-kontaminerad vätskemiljö. Ytterligare träning samt komplettering av utrustning (t ex en dubblering av antalet skyddsmasker och handskar) kommer att göra riskerna hanterbara. Deponeringsvärdena i ett stängt flygplan indikerar en avklingning av agens som motsvarar cirka 1,5 luftomsättningar per timme. Inlednade saneringsprov visar att planets golvyta i praktiken bör kunna C-saneras med varmluftsaggregat på ett dygn utom för kontamination av nervgasen VX då längre tid krävs. C-kontaminerade soldater lastades in i planet och den resulterande miljön i planet vid olika utvädringssätt mättes. Tre av fyra indikeringsinstrument fungerade helt normalt i miljön ombord på planet. N-instrument och partikelräknare fungerade som avsett. Förberedd indikering, med indikeringspapper 104 utanpå planet, fungerade men behöver provas mer p g a potentiellt falska utslag efter viss tids flygning.
Abstract Earlier studies of decontamination routines and techniques for pilots and air crews have focused on fixed decontamination stations. To clarify the NBC threats for Tp84 (C 130 Hercules) in order to facilitate relevant risk assessments and the creation of realistic routines, the following tests have been carried out; performance of detection equipment under flight, deposition and self decontamination as well as decon routines for entering the aircraft. The trials indicate a risk for light injuries of crews entering the plane after passing a contaminated area. The risk can be handled with further training and more equipment (e.g. extra sets of gasmasks and gloves). Values of the deposition rate in a closed airplane show a disappearance of agent corresponding to 1.5 changes of air per hour. Tests indicate that the floor can be decontamintaed with a hot air aggregate in 24 hours, except for VX, which takes longer time. When the contaminted soldiers had entered the aircraft, the atmosphere was measured according to different ventilation techniques. Three of four tested detection instruments were found to work normally onboard the plane, as well as the N-detection instrument and a particle counter. Detection using detection paper 104 on the outside of the plane worked, but further testing is necessary because of possible false alarms after a period of flying.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182