Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lokal och regional ledning vid höga vattenflöden 2000.

Lokal och regional ledning vid höga vattenflöden 2000. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ryghammar Lotta, Svensson Bo R
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0383--SE)
Nyckelord höga flöden, översvämningar, ledning, samordning, samverkan, lokal nivå, regional nivå, flood, command and control, co-ordination, co-operation, local level, regional level
Sammanfattning År 2000 var delar av Sverige utsatta för extrema vattenflöden som påverkade människor och viktiga samhällsintressen. De stora problemen gällde bebyggelse och infrastruktur samt risker för miljö och hälsa. Situationen föranledde samordning och samverkan mellan länsstyrelser, kommuner och många andra aktörer. Det var en stor skillnad på flödenas tidsförlopp i olika delar av landet och situationen hanterades på olika sätt, också utifrån andra förutsättningar. Samordningssystemet är mycket formaliserat i vissa delar. En särskild händelse såsom översvämning kräver samordning inte utifi-ån administrativa gränser, utan vattensystemet. En samordning utiftån gemensamma intressen underlättar ledning och information när flöden drabbar flera kommuner och länsstyrelser. Dessa behöver vidare lättförståelig information såsom adekvata prognoser. Det är också viktigt att regelsystem och ansvarsförhållanden är tydliga och anpassade till för samhället som helhet en effektiv hantering vid höga flöden. Som exempel på samverkan kan nämnas Försvarsmaktens omfattande deltagande i räddningsinsatsen. Vidare bidrog frivilligorganisationer genom viktiga sociala och informationsinsatser för invånarna i drabbade områden. När det gäller information är en slutsats att ett samordnat och gemensamt underlag för vattensystemet som helhet underlättar hanteringen såväl för skilda aktörer och mellan dem som mot media och boende. Vidare skapar metoder för personligt och praktiskt stöd till invånarna lugn och förtroende i samhället.
Abstract In the year of 2000 some parts of Sweden were subjected to extreme floods that threatened individuals and important functions in society. The main problerns concerned buildings and infrastructure as well as environmental and health risks. The situation called for co-ordination and co-operation between authorities at regional/local level and many other actors. For many reasons, among them the fact that the floods lasted for different periods of time in different parts of the country, the authorities handled the situation in different ways. The co-ordination system is very formalised in some parts of the country. The co-ordination required by extraordinary situations, such as severe floods, must be based on the watersystem and not on administrative borders. Co-operation based on common interests makes information and command and control easier when more than one authority at regional/local level are subjected to floods. The authorities also need clear information as well as adequate förecasts. Furthermore, when there are floods, it is important that regulations and responsibilities are explicit and adapted to an effective management for the society as a whole. As an example of co-operation it can be mentioned that the Armed Forces participated to a considerable extent in the rescue operations. Furtherinore, volunteer organisations gave information and social support to the inhabitants in the areas subjected to the floods. When it comes to information handling"it can be coneluded that a co-ordinated. and common source of information based on the watersystem as a whole, makes the handling for and between different actors as well as towards media and inhabitants easier. Furthermore, personal information and support to inhabitants create calm and confidence in the society.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182