Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Robusthet som resultatbegrepp - Naturekonomisk modellering av grannskap.

Robusthet som resultatbegrepp - Naturekonomisk modellering av grannskap. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Bergström Sören, Johansson Lena, Nilsson Jim, Olin Bo
Ort: Stockholm
Sidor: 106
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0384--SE)
Nyckelord förvarningssystem, robusthet, simulering, sårbarhet, early warning system, robustness, simulation, vulnerability
Sammanfattning Med denna rapport fullföljs det arbete som dokumenterades i den tidigare FOA-rapporten "Robusta bostadsområden och grannskap - Nyckeltal för drift och planering" på ett mer praktiskt plan. Rapporten består av flera delar samt bilagor där detaljer i arbetet redovisas. Del I - Bakgrund - innehåller bl. a. en redogörelse för de begrepp som används i rapporten, projektets huvuddrag och en sammanfattning av principerna för naturekonomisk teori och redovisning. Del 2 - Simulering av alternativa utvecklingsförlopp - riktar sig till en bred målgrupp av planerare. Den beskriver en simulering av robustheten hos ett planerat bostadsområde, Han-unarby Sjöstad, då området ställs inför olika utmaningar samt redovisar resultatet från simuleringen. Tyngdpunkterna i beskrivningen ligger på redovisning förutsättningarna för och resultatet av simuleringen. Del 3 - Förvarrtingssystem för robusthet i drift av ett bostadsområde - här ställs frågorna: "Vilka kritiskafaktorer och svaga signaler behöver vi hålla ögonen påför att ha robustheten under kontroll? Hur skall vi kunna observera och bevaka dessafaktorer och signaler inom och utanför grannskapet?" Redovisningen omfattar en beskrivning av Lindeborg och en skiss till ett förvan-iingssystem benämnt ARGUS. Del 4 - Redovisning av metoderfarenheter Del 5 - Implementeringsfrågor I ett antal bilagor lämnas utförliga redovisningar hur arbetet i detalj har utförts.
Abstract This report continues the work documented by the precedent FOA-report named "Robusta bostadsområden och grannskap- Nyckeltal för drift och planermg" (m English: "Robust residential areas and vicinities. Key ratios for operation and management") on a more practical level. The report: consists of a number of sections and supplerments in which the work is described in detail. lst section, - Background - consists of among other things an account of concepts used in the report, the main outlines of the project: and a summary of the principles of management of sustainable enterprises and sustainable accounting. Yd section ~ Simulation of alternaftve courses of developinent - is meant for planners m vanous professions. The section gives an account of and results from simulations of a residential area as the area is confronted, with different challenges. The main points are the prerequisites for and the outcornes from the simulations. Yd section - Early warning systern for sustainability in operation of residential areas - In this section the following questions are asked: - Which are the critical factors and weak signals we need to keer track of in order to control the robustness? - How to observe and monitor thesefactors and signals zoithin and outside the area? The section contains also, a description of Lindeborg and an outline to an early warning system called ARGUS. 4th section - Methodological expenences 9h section - Implementation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182