Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida markstridsutveckling. En underlagsrapport från arbete inom FoRMA/PErp år 2001.

Framtida markstridsutveckling. En underlagsrapport från arbete inom FoRMA/PErp år 2001. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Tomas
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0403--SE)
Nyckelord markstrid, armé, markmålsbekämpning, precisionsvapen, RMA, urbaniserad miljö, markstridskoncept, ordningsförband, säkerhetsförband, specialförband, lätta förband, medeltunga förband, USA, future combat system, ground combat, army, ground targets, precision weapons, precision engagement, urban terrain, MOUT, ground combat concept, policing, special forces, light forces, medium forces, future combat system, FCS, Försvarsanalys
Sammanfattning Många trender inom markstridsområdet är gemensamma för huvuddelen av västländerna, såsom betoning av nätverk, precisionsvapen, urbaniserad miljö, lättare förband med strategisk transportbarhet och insatser på lägre konfliktnivåer. Utveckling inom några europeiska länder och USA redovisas i rapporten. Av särskilt intresse är den amerikanska utvecklingen mot en medeltung styrka, i framtiden utan att avkall görs på eldkraft och skydd, genom utnyttjande av Future Combat System. Detta inkluderar en ny generation lätta pansarfordon och obemannade farkoster. Markmålsbekämpning med precisionsvapen erbjuder möjligheter att utnyttja olika plattformsbaserade system, men får konsekvenser för markstridsförbandens ledning, organisation och behov av underrättelsekapacitet. Strid i urbaniserad miljö ställer speciella krav på förbanden, och situationsuppfattning måste säkerställas med nya typer av system. I framtiden torde urbaniserad miljö utgöra en naturlig miljö för huvuddelen av markstridsförbanden. Uppgifter rörande ordning, säkerhet och terrorismbekämpning är också aktuella, vilket till del kan kräva särskilt anpassade förband och specialförband. För svensk del redovisas även ett antal vägvalsfrågor med valalternativ. Exempel är lätta-medeltunga-tunga förband, eldkraft för luftburna förband, obemannade farkoster för markstridsförband samt kommunikations- och sensorsystem för enskild soldat. Även utkast till ett antal koncept och förbandstyper redovisas.
Abstract Many ground combat trends are common in Western countries, e.g. emphasis on networks, precision weapons, urban terrain, strategically transportable lighter units and missions at lower levels of conflict. Development in some European countries and USA is covered by the report. Of special interest is the US development aiming at a medium force, in the future without compromising firepower or protection, by using the Future Combat system. This includes a new generation of light armoured vehicles and unmanned vehicles. Precision strikes offer new possibilities in using platform-based systems to defeat ground targets, but will affect command and control, organization and intelligence requirements of ground combat units. Military operations on urban terrain are demanding to units, and situational awareness will have to be achieved using new systems. Urban terain will be a natural environment to most ground combat units in the future. Military policing and anti-terrorism will also be important missions, which may require specially adapted units and special forces. For Sweden, a number of important issues and choices are presented. Examples are light-medium-heavy forces, firepower for airmobile units, unmanned vehicles for ground combat units and communication and sensor units for soldiers. Also presented are outlines of a number of concepts and types of units.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182