Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

INTERFET - International Force East Timor - Tillfällig framgång eller framtida modell för humanitära militära interventioner?

INTERFET - International Force East Timor - Tillfällig framgång eller framtida modell för humanitära militära interventioner? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Winnerstig Mike
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0404--SE)
Nyckelord INTERFET, Östtimor, humanitära militära, interventioner, fredsfrämjande operationer, Försvarsanalys, Australien, Indonesien, East Timor, peace operations, Australia, indonesia
Sammanfattning INTERFET-operationen brukar betraktas som en framgångsrik militär humanitär intervention. Den cen- trala frågan i denna studie är om det går att dra några generella slutsatser med tanke på kommande sådana interventioner eller om INTERFET:s framgång var ett undantag som berodde på operationens speciella förutsättningar. Övergripande slutsatser är att INTERFET:s framgångar möjliggjordes av vissa speciella om- ständigheter, men också att operationen i sin helhet var mer framgångsrik än vad enbart dessa om- ständigheter kan förklara. Den kan alltså i viss utsträckning tjäna som modell för kommande operationer med liknande inriktning. De speciella omständigheterna har i betydande grad att göra med bristen på direkta stormaktskonflikter i området och om Östtimor. Operationen underlättades också av att ha klart men inte restriktivt och förhindrande mandat från FN:s säkerhetsråd. En praktiskt-operativ aktör gavs det operativa ansvaret för operationens genomförande. Australiens roll som "lead-nation" i INTERFET- sammanhanget är svår att överskatta. Erfarenheterna från operationen understryker också vikten av att både fredsfrämjande, icke stridande uppgifter och vanlig markstrid kan hanteras - om och när den senare blir nödvändig. Besluts-underlaget i termer av goda underrättelser framstår också som väsentligt. Sveriges förmåga att med militär trupp bidra till flera fredsfrämjande operationer samtidigt är idag be- gränsad. Ett bättre underrättelseläge hade dock sannolikt positivt förändrat villkoren för det svenska deltagandet i INTERFET.
Abstract The INTERFET operation is usually considered a successful military hurnanitarian intervention. The re- search question of this report is whether it is possible to draw general conciusions from the operation or if the success of INTERFET was an exception that was due to the special circumstances under which it was deployed. The general conclusion of this report is that although a large part of the success of INTERFET did relate to certain special circumstances and conditions, the operation was in fact more successful than what could have been expected. Thus, to an extent it can serve as a model for future similar operations and interventions. The special circumstances related above all to the lack of great power confrontation in the area. On the general level, the operation was substantially supported by a clear but not restrictive UN Security Council mandate and by the responsibility taken by the Iead nation", Australia, and its armed forces. Furthermore, experiences from the operation underline the importance both of good intelligence and the capability of the participating troops to perform both traditional peace support tasks and conven- tional ground warfare, should the latter become necessary. Sweden´s capability to participate substantially in several peace support or humanitarian~rnissions si- multaneously is rather limited. Better intelligence and better intelligence analysis, particularly concerning remote parts of the world such as East Timor, had most likely enhanced the Swedish contribution to the INTERFET operation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182