Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ekonomisk säkerhet - Till vilket pris ?

Ekonomisk säkerhet - Till vilket pris ? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sjölund Joakim
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0409--SE)
Nyckelord Ryssland, ekonomi, säkerhet, säkerhetspolitik, säkerhetsintresse, teknologisk nivå, ryska hotuppfattningar, strategisk styrka, säkerhetskoncept, råvaror, mobiliseringsekonomi, Russia, economy, security, security policy, security interests, technological level, Russian threat perceptions, strategic strength, security concept, mobilisation economy, raw materials, Försvarsanalys
Sammanfattning Rapporten behandlar den ryska oficiella synen på ekonomisk säkerhet, dess beståndsdelar och syften. författaren gör detta genom att under två perioder, 1996-1997 samt 1999-2000, jämföra de viktigaste dokumenten och uttalandena under perioden, framför allt Säkerhetskoncepten och de tyngsta politiska aktörernas. Den senare perioden innebär också en omsvängning i säkerhetspolitiken, bl a som en följd av ekonomins utveckling. Frågeställningarna är tre: 1. hur definierar man ekonomisk säkerhet på politisk ledningsnivå,2. har synen förändrats och 3. hur ser relationen till den säkerhetspolitiska teoribildningen i väst ut? Den officiella synen på Rysslands ekonomiska säkerhet kan tematiskt delas i tre delar: 1. en stabil ekonomisk tillväxt för att trygga befolkningens materiella välfärd,2. ett ökat ekonomiskt inflytande i omvärlden samt 3. tryggandet av Rysslands ekonomiska oberoende. Den politiska ledningen definierar ekonomisk säkerhet på ett omfattande sätt. Ekonomisk säkerhet knyts hårt till militär och politisk. Strategiska branscher, som militärindustriell produktion, skall även i framtiden kontrolleras av staten. Detta vidgade säkerhetsbegrepp överensstämmer delvis med flera västliga forskares uppfattning, men den ryska uppfattningen går ännu längre och omfattar även faktorer som traditionellt i väst uppfattas som tillhörande en normal ekonomisk politik. Sådana tankegångar, i mycket ett arv från sovjetperioden, karaktäriseras av ett nollsumme-tänkande och misstänksamhet mot utländska ekonomiska intressen och bidrar därigenom till svag investeringsvilja hos dessa. genom att hotet uppfattas som riktat mot nationen, eftersätts också ansträngningarna att öka befolkningens materiella välfärd, eftersom statens säkerhet fortfarande prioriteras högre.
Abstract The report treats the Russian official views on economic security and examines its parts and aims. The author accomplishes this by comparing the most important documents and statements, especially the Security concepts, during two periods, 1996-1997 and 1999-2000, to the concept of economic security. The second period also led to a change in russian security policy, partly as a result of the economic development. The author puts three questions: 1.how does the Russian leadership define economic security, 2 has this view changed and 3.how is it related to western theoretical thinking in this field? The Russian oficial view on economic security can thermatically be divided into three parts: 1. the need for a stable economic growth in order to secure the material needs of the population,2. a greater economic influence in the surrounding world and 3. assurance of Russia´s economic independence. The Russian political leadership defines economic security extensively. Economic security is strongly tied to military and political security. Branches of strategic importance, like the military industrial complex, should continue to be controlled by the state. This view of a broader security concept coincides with that of several western researchers, but the Russian view is more comprehensive and includes factors usually regarded in the West as normal economic policy. Such mindsets, largely originating from the Soviet oeriod, are characterized by zero.sum thinking and suspicious attitudes towards foreign economic interests and thus discourage potential foreign investors. Since the threats are perceived as directed against the state and consequently of highest priority, Russian policy has been focused on these rather than increasing the welfare of the population.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182