Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Gränserna för distribuerad simulering.

Gränserna för distribuerad simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Holm Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0413--SE)
Nyckelord Distribuerad simulering, HLA, simuleringsramverk, GRIDS, distributed simulation, HLA, simulation frameworks, GRIDS
Sammanfattning Försvarsmaktens inriktning mot att basera all modellutveckling på HLA (High Level Architecture) förväntas avsevärt underlätta återanvändning av modeller och samverkan mellan dem i gemensamma simuleringar. Detta är i allmänhet värdefullt, men under vissa förhållanden torde andra metoder vara bättre lämpade. Beträffande valet mellan distribuerade HLA-federationer och monolitiska ramverksbaserade modeller beror det på vilka aspekter som väger tyngst i det aktuella modelleringsfallet. De som fr.a. bör styra valet är projektets utvecklingstid, skalbarheten, valideringen och verifieringen, användarvänligheten, prestanda, säkerheten, återanvändningen, samarbetet över gränser samt långsiktigheten i modellinvesteringarna. För vissa tillämpningar kan HLA i sig upplevas vara alltför stelbent och tungrott. En jämförande studie har därför inletts mellan HLA:s RTI (Runtime Infrastructure) och ett engelskt förslag till en mer dynamisk produkt, GRIDS (Generic Runtime Infrastructure for Distributed Simulation). Ett samarbete med National University of Singapore har inletts med avsikt dels att testa processmodellen för konstruktion och exekvering av HLA-federationer, FEDEP, i ett långväga internationellt samarbete, dels att öka förståelsen för hur samverkan mellan heterogena modeller av olika typer kan fungera.
Abstract The introduction of HLA (High Level Architecture) is expected to facilitate the reuse of models and their co-operation in common simulations. That is valuable in general, but in some situations other methods would be better suited. In the choice between distributed HLA federations and monolithic models based on simulation frameworks one has to consider which aspects that are most important in the current modelling case. The main choice guiding aspects are the time scale of the project, the scalability, the validation and verification, the user friendliness, the performance, the security, the potential co-operation between organisations or nations and the long term strategy of the model investments. For certain applications HLA in itself could be seen as too rigid and heavy. A comparative study of the RTI (Runtime Infrastructure) of the HLA and an English prototype of a more dynamic product, GRIDS (Generic Runtime Infrastructure for Distributed Simulation), has been initiated. A co-operation has been initiated with the National University of Singapore with the intention to test the process model for development and execution of HLA federations, FEDEP, in a long distance international co-operation. Besides it will extend the understanding of how interoperability between models of different types will work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182