Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

"Afghanistanstudien" : miljö- och hälsorisker för insatspersonal

Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglind Rune, Edlund Christina, Engberg Birgitta, Lagerkrantz Barbro, Liljedahl Birgitta, Lindblad Anders, Melin Lena, Sandström Björn, Tegnell Anders, Waleij Annica, Westerdahl Kristina
Ort: Umeå
Sidor: 130
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0426--SE)
Nyckelord NBC, miljörisker, hälsorisker, insatspersonal, environmental risks, health risks, support team personnel
Sammanfattning Som ett led i FOI NBC-skydds höjda beredskap efter den 11 september 2001 initierades projektet "Afghanistanstudien". Avsikten med projektet är att lyfta fram de eventuella NBC-relaterade miljö- och hälsorisker som kan möta insatspersonal som skall verka i Afghanistan eller omkringliggande länder, t. ex. Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Pakistan eller Iran. Fokus i denna rapport ligger på situationen i Afghanistan. "Afghanistanstudien" bedrivs i samverkan med FOI, HKV/MUST, HKV/Sjv, SkyddC, SWEDEC, SMI samt med intressenter vid SRV och SoS. Det har varit av varierande svårighetsgrad att få tag på relevant information om situationen i landet och kunskapen uppdateras ständigt. Kvaliteten på bedömningsunderlaget vid tidpunkt för tryck (mars 2002) anges i rapporten. De viktigaste slutsatserna som kunnat dras utifrån tillgänglig information är att det sannolikt inte innebär stora industri- eller NBC-relaterade hälsorisker att vistas i Afghanistan. Det kan dock inte uteslutas att det lokalt kan förekomma sådana problem. De huvudsakliga riskerna med att befinna sig i landet är istället relaterade till minor och oexploderad ammunition, frågor av sanitär karaktär, diarrésjukdomar, kriminalitet samt klimatologiska faktorer (hög höjd, stora temepraturväxlingar etc.).
Abstract As a part of their emergency preparedness owing to the events taking place on the 11th of September 2001, in New York and Washington, FOI, the Division of NBC Defence, initiated the project "The Afghanistan Study". The intention was to attach importance to NBC related environmental and health risks, if any, in Afghanistan or in neighbouring countries such as Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Pakistan or Iran. This report will focus on the situation in Afghanistan. "The Afghanistan Study" is a joint project, the parties being the Swedish Defence Research Agency (FOI), the Swedish Armed Forces (the divisions of MUST and Sjs), the National NBC Defence Centre (SkyddC), the Swedish EOD and Demining Centre (SWEDEC), the Swedish Institute for Infectious Disease Control (SMI) as well as interested parties from the Swedish Rescue Services Agency (SRV) and the National Board of Health and Welfare (SoS). The difficulties in receiving relevant information about the country of Afghanistan have varied. The quality of the base data existing at the time of the printing of the report, March 2002, will be included. The most important conclusion made from available information is that the industrial or thew NBC related health risks would most likely not make it impossible to stay in Afghanistan. Although, it is just a possibility that such problems could occur in some localities. The main risks connected to that of being in country are instead related to mines and unexploded ammunition, issues regarding saniation, diarrhoea diseases, crime as well as climatology (high altitude, high fluctuations of temperature).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182