Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Design and calibration of Rogowski current probes.

Design and calibration of Rogowski current probes. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nyholm Sten E, Appelgren Patrik, Hurtig Tomas, Hultman Tord
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0427--SE)
Nyckelord Rogowski, ström, strömmätning, strömprob, kalibrering, Rogowski, current, current measurement, current probe, calibration
Sammanfattning Rogowski-strömprober används vid kontaktfria mätningar av icke-stationära eller transienta strömmar med mycket höga strömstyrkor. Vanligen måste en Rogowskiprob specialkonstrueras för varje enskild mätsituation. Detta innefattar bl.a. val av känslighet och bandbredd. Hur noggrant konstruktionen än genomförs måste proben dock kalibreras mot en känd ström. Denna rapport beskriver den grundläggande teorin för Rogowskiprober tillsammans med några praktiska aspekter rörande konstruktionen. Som exempel ges prober utformade för strömmätning i två olika positioner i en laboratoriemässig högspänningsgenererande utrustning. Vidare beskrivs en utrustning som konstruerats för kalibrering av snabba strömprober. Rapporten utgör en del av dokumentationen av den mätteknik som används vid experiment inom FOI:s forskningsprojekt rörande HPM-vapenteknologi. Rapportens syfte är att ge en grundläggande förståelse för teknologin vid användning av befintliga Rogowskiprober, dokumentera vår konstruktion samt utgöra en grund för konstruktion av nya prober, anpassade för mätsituationer med olika krav.
Abstract Rogowski current probes are used for contact free measurement of non-stationary or transient very high currents. Most often a Rogowski probe must be specially designed for the particular measurement situation at hand. This includes the selection of sensitivity and frequency bandwidth. However careful the probe design is undertaken the probe still has to be calibrated against a known current. This report describes the basic theory of Rogowski probes, some practical design considerations and gives as examples two probes designed for current measurement at different places in a laboratory high voltage generating equipment used. An equipment constructed for calibration of fast probes is also described. The report constitutes a partial documentation of the measurement technology used in experiments conducted within the FOI research project on HPM weapons technology. The purpose of the report is to give a fundamental understanding of the Rogowski probe concept, document our design and constitute a basis for the construction of new Rogowski probes, adapted to measurement situations with differing demands.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182