Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Instrumentutveckling för mätning av gruppens samverkanspotential.

Instrumentutveckling för mätning av gruppens samverkanspotential. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Andersson Jan, Berggren Peter, Castor Martin, Magnusson Staffan, Svensson Erland
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0429--SE)
Nyckelord grupper, samverkan, samarbete, groups, teams, co-operation
Sammanfattning Under det senaste decenniet har ett tydligt intresse för hur gruppen som enhet vuxit fram inom bland annat forskningsområdet MSI. Det existerar idag en rad idéer och hypoteser om hur gruppen/teamet och vilka aspekter det är som påverkar hur en grupp presterar. En aspekt som ofta diskuteras är individernas gemensamma förförståelse (common ground) eller gemensamma mentala modeller (shared mental models). Det existerar dock inte några reella instrument för att fånga dessa aspekter. Föreliggande rapport är ett steg i arbetet att utveckla sådana instrument. Rapporten inleds med en diskussion som beskriver det teoretiska resonemang och byggstenar som används, framför allt psykolingvistiska studier och teorier. Därefter diskuteras kopplingen mellan dessa begrepp och olika dimensioner (kalibrering och överlapp) hos en gemensam mental modell. Efter den teoretiska genomgången följer ett realiseringsexempel som beskriver hur en tänkt studie skulle kunna genomföras och hur man värderar, sammanställer och analyserar data. Avslutningsvis diskuteras för vilka miljöer och plattformar metodiken är lämplig.
Abstract There has been a growing interest for studies of group and teams within the research field Human Factors during the last decade. The body of hypoheses and ideas about the team, and especially aspects affecting team performance, is quite extensive. One aspect that is often discussed is that of common ground or shared mental models. However, instrument to capture these aspects are not yet developed. This report is one step towards a solution of that problem. The first part of the report discusses the theoretical underpinnings used, especially psycholinguistic theories. It is further argued that the concept contain at least two important dimensions (calibration and overlap) The presentation of the concept and its dimensions is followed by an example that provides the procedure for a future study. The report also describes how to score and analyze collected data. Finally, the report ends with a discussion about the context and prerequisites that are needed for the instrument to function optimally.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182