Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dynamisk värdering av operatörsfunktion för framtida systemutveckling.

Dynamisk värdering av operatörsfunktion för framtida systemutveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Magnusson Staffan, Berggren Peter, Danielsson Björn, Svensson Erland
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0430--SE)
Nyckelord MSI, systemvärdering, mental arbetsbelastning, situationsmedvetande, operativ prestation, human factors, system evaluation, mental workload, situation awareness, operative performance
Sammanfattning Syftet med den aktuella studien var att: mäta mental arbetsbelastning, situations-medvetande och prestation under ett specifikt attackuppdrag under simulerad och verklig flygning, jämföra simulerad och verklig flygning m a p begreppen, analysera sambanden mellan fysiologiska reaktioner, situationsmedvetande och upplevd mental arbetsbelastning samt utifrån sambanden mellan de tre aspekterna utveckla och pröva kausala modeller av operatörsfunktionen. Studien hade också till syfte att vidareutveckla praktiskt användbara metoder för att analysera mental arbetsbelastning och prestation under operativa förhållanden. Tio flygförare ur F17 har genomfört specifika attackuppgifter upprepat (tre gånger) under båda betingelserna. Av resultaten framgår att de olika psykofysiologiska måtten (puls, pulsvariation, ögonrörelser) visar stor samvarians och att överensstämmelsen mellan simulerad och verklig flygning är mycket stor. Det senare visar att simuleringen inducerar samma reaktioner som den verkliga situationen. Dessutom visar de psykologiska måtten (skattningar av arbetsbelastning, situationsmedvetande och prestation) signifikanta samband med de psykofysiologiska måtten. Detta innebär, i faktoranalytiska termer, att vi kan kombinera dynamiska psykofysiologiska mått och att dessa sedan kan kombineras med operatörsbedömningar. Förhållandet att vi kan kombinera olika typer av mått innebär att det samlade eller sammanvägda måttet har hög reliabilitet och giltighet. Sambanden mellan måtten har varit utgångspunkt för modellanalyser enligt LISREL. Av den slutliga förarfunktionsmodellen framgår att upplevd mental arbetsbelastning påverkar den psykofysiologiska reaktionen i det att pulsen ökar vid ökad mental belastning. Vidare framgår att såväl ökningar i den upplevda som den psykofysiologiska reaktionen resulterar i en försämrad situationsuppfattning som, i sin tur, påverkar förarens prestation. Modellen stämmer väl överens med de vi tidigare utvecklat ur andra databaser. Resultaten visar att vi nu kan utnyttja metodiken praktiskt vid förband, på FLSC (Flygvapnets Luftstrids Simulerings Centrum) och i DFS (den Dynamiska FlygSimulatorn).
Abstract The goal of the present study was to; measure mental workload, situations awareness (SA) and performance during an air to ground mission in simulated and real flight, compare the correlation between physiological reactions, situation awareness and perceived mental workload, and, based on these correlations, develop causal models. A goal of the study was also to further study the usefulness of the measurement methods in applied and realistic setting. Ten Air Force pilots from Wing 17 flew repeated (three times real flight, three times simulated) air to ground missions. The results show that the common variance between the psycho-physiological measures (heart rate, heart rate variability, and eye movement) is high and that the correlation between simulated and real flight is very high. This shows that the simulation induces the same reactions as real flight. Furthermore, the psychological measures (subjective ratings of workload, SA, and performance) show significant correlations with the psycho-physiological measures. Thus, we can combine these dynamic measures with the subjective ratings with high realiability and validity. The correlations between the measures have provided input to LISREL modelling. The modelling shows that the mental workload perceived by the pilots affect the psycho-physiological reaction with resulting heart rate increases during high mental load. Increases in both perceived mental workload and heart rate affect the situation awareness ratings, which in turn affect the operative performance. The developed model supports earlier findings and models. The results also show the measures used are useful and applicable in applied settings such as regular Air Force exercises, training in the Air Combat Simulation Centre (FLSC) and the Dynamic Flight Simulator (DFS).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182