Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Derivatiserings- och upparbetningsmetoder för verifiering av lewisit.

Derivatiserings- och upparbetningsmetoder för verifiering av lewisit. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fällman Åsa
Ort: Umeå
Sidor: 16
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0432--SE)
Nyckelord Derivatisering, lewisit, analys
Sammanfattning För att C-analysgruppen framgångsrikt ska kunna delta i interkalibreringar, s.k. proficiency tests, måste upparbetnings- och analysmetoder finnas för samtliga ämne på OPCW:s lista 1. I den här rapporten beskrivs en metod för verifiering av lewisit 1 och 2 (eller deras motsvarande hydrolysprodukter) där ett derivatiseringsreagens används för att kemiskt modifiera ämnet innan analys med GD/MS sker. Fyra olika tioler har undersökts som möjliga derivatiseringsreagens; etantiol, etanditiol, 3,4-dimerkaptotoluen och metyltioglykolat (tioglykolsyra metylester) varav den sista befanns mest lämplig. Upparbetningsmetoder för lewisit i vatten och jord har studerats och som lämplig metod valdes den att derivatisera i surgjort vatten och därefter extrahera med hexan. Lagringsstabiliteten av lewisit och dess hydrolysprodukt i vatten samt i jord har studerats och isar att hydrolysprodukterna av lewisit 1 och 2 är möjliga att återfinna efter en veckas lagring av proverna.
Abstract In order to successfully participate in intercalibrations, the so-called Proficiency Tests, the CWA Analysis Group must keep work up and analysis methods for all chemicals on the OPCW Schedule 1 List. In this report a method for verification of lewisite 1 and 2 (or their corresponding products of hydrolysis) is described where a derivatisation reagent is used to chemically modify the substance prior to GD/MS analysis. Four different thiols have been tested as possible derivatisation reagents; ethanethiol, ethanedithiol, 3,4.dimercjaptotoluene and methyl thioglycolate (thioglycolic acid methylester) of which the last one was found to be the most suitable. Work up procedures for lewisite in water and soil hae been studied and as suitable method derivatisation in acidified water followed by hexane extraction was chosen. The stability in storage of lewisite and its corresponding products of hydrolysis in water and soil have been studied and show that the hydrolyte products of lewisite 1 and 2 are possible to find after one week of sample storage.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182