Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Indian and Pakistani Weapons of Mass Destruction in a Security Policy Context. A Comparative Analysis of Capabilities, Objectives and Consequences.

Indian and Pakistani Weapons of Mass Destruction in a Security Policy Context. A Comparative Analysis of Capabilities, Objectives and Consequences. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Axelsson Anders, Jonson Pål, Lindblad Anders, Norlander Lena, Norqvist Anders, Unge Wilhelm, Wigg Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 80
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0437--SE)
Nyckelord Indien, Pakistan, massförstörelsevapen, kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen, säkerhetspolitik, lågintensiv konflikt, storskaligt krig, konventionellt krig, kärnvapenkrig, India, Pakistan, weapons of mass destruction, nuclear weapons, biological weapons, chemical weapons, security policy, low-intensity conflict, large-scale conventional war, nuclear war, Försvarsanalys, NBC-skydd, Systemteknik, kemiska vapen, säkerhetspolitik, lägintensiv konflikt
Sammanfattning Indien och Pakistan utvecklar fortfarande sina kärnvapenarsenaler.Båda länderna har ratificerat B- och C-vapenkonventionerna. Indiens och Pakistans kärnvapen har en strategisk roll snarare än en taktisk, medan potentiella B- och C-vapen sannolikt skulle komma att få en taktisk roll. Pakistanska kärnvapen och amerikanska påtryckningar har hittills avhållit Indien från att genomföra gränsöverskridande operationer över The Line of Control vilket i sin tur har förhindrat en eskalering av den lågintensiva konflikten i Kashmir. Efter den 11 september 2001 verkar det emellertid som om denna konflikt kan fortsätta och till och med trappas upp trots att båda länderna innehar kärnvapen. Det finns en risk att båda länder hemfaller till användandet av B- eller C-stridsmedel vilka är mer lämpade än kärnvapen i Kashmirs bergiga terräng. Indisk konventionell överlägsenhet och pakistansk avsaknad av strategiskt djup har tvingat Pakistan att anta en nukleär förstaslagsdoktrin. Ett storskaligt konventionellt krig mellan länderna kan inte uteslutas även om det är osannolikt eftersom Indien likaledes är sårbart för de pakistanska kärnvapnen. Ett kärnvapenkrig synes mycket osannolikt, liksom att ett sådant skulle starta med ett avsiktigt kärnvapenangrepp. I princip det enda fall, vid sidan av oavsiktliga avfyrningar, då Pakistan bedöms kunna tänkas använda kärnvapen är om landet upplever ett existentiellt hot. Icke desto mindre utgör kombinationen av dåliga lednings- och förvarningssystem och geografisk närhet ett orosmoment i den indisk-pakistanska kärnvapenrelationen.
Abstract India and Pakistan are still developing their nuclear arsenals. Both countries have ratified the Biological and chemical Weapons Conventions. India´s and Pakistan´s NW have a strategic role rather than a tactical, whereas potential BW and CW capabilities would play a predominantly tactical role. Pakistani nuclear weapons and US pressure on India to refrain from operations across the line of control (LoC) have so far prevented the low-intensity conflict (LIC) in Kashmir from escalating. However, in the alternath of 11 September 2001 it seems that this LIC could continue and possibly even escalate even though both countries possess nuclear weapons. There is a danger that both countries resort to the use of BW/CW, which offer signicant operative support in the mountainous terrain of Kashmir. Indian conventional superiority and Pakistani lack of strategic depth have caused Pakistan to adopt a nuclear first-strike policy. A large-scale war between India and Pakistan cannot be excluded, even though it is unlikely since India is still equally vulnerable to Pakistan´s nuclear weapons. A nuclear war seems highly unlikely. It is also unlikely that such a war would start with a nuclear strike. Apart from accidental launches a perceived existential threat is about the only case when Pakistan would be prone to use its nuclear arsenal. However, the combination of poor command and control systems, weak early warning systems and the geographical proximity still makes the Indo-Pakistani nuclear a cause of great concern.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182