Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utomhusförsök med passiv avståndsindikering av ammoniak, svaveldioxid och propan.

Utomhusförsök med passiv avståndsindikering av ammoniak, svaveldioxid och propan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Beil Andeas, Fällman Åsa, Nelsson Claes
Ort: Umeå
Sidor: 28
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0440--SE)
Nyckelord Ammoniak, avståndsindikering, C-stridsmedel, FTIR, IR, RAPID, Thermovision 900, TIC, ammonia, CWA, remote detection
Sammanfattning För att skaffa mer erfarenhet av passiv FTIR utfördes ett fältförsök på norra skjutfältet (I20, Umeå) under tre dagar i september 2001. Frågeställningar som önskades besvaras var om RAPID kunde användas för mobil indikering, hur olika IR_bakgrunder påverkar tekniken samt verifiera misstanken om att svaveldioxid och propan är svårt men möjligt att indikera med denna teknik. I de flesta försöken användes ammoniak och alla utsläpp gjordes från gasflaska innehållande kondenserad gas. För försöken med mobil indikering monterades RAPID på ett terrängfordon och ammoniak indikerades på 700 meters avstånd då terrängfordonet kördes med hastigheten 15-25 m/s. Detektionsgränsen för ammoniak beräknades till 2,5 ppm, för svaveldioxid till 18 ppm och för propan till 300 ppm. Ur mätningarna med ammoniak uppskattades detektionsgränsen för G-ämnen till 0,4-0,8 ppm och för senapsgas till 0,7-1 ppm. För alla detektionsgränser ovan gjordes antagandet om en molnbredd på 100 m och en temperaturskillnad mellan moln och bakgrund på 1 Kelvin. Instrumentet demonstrerades dessutom för eprsonal från FM (främst SkyddC) och FMV då tekniken är intressant för NBC-kompaniets vidkommande.
Abstract In order to obtain more experience about passive FTIR a field trial was performed in Umeå, Sweden, during three days in September 2001. The questions in need to be answered were whether RAPID could be used for mobile detection, how different IR backgrounds influence the technique and to verify the suspicion that sulphur dioxide and propane are difficult but possible to detect using this technique. Ammonia was used in most of the trials and all the releases were made from gas cylinders containing condensed gas. For the trial with mobile detection, RAPID was mounted on a terrain vehicle and ammonia was detected at 700 metres distance while the vehicle drove at a speed of 15-25 km/h. The detection limit of ammonia was calculated to be 2.5 ppm, for sulphur dioxide 18 ppm and for propane 300 ppm. From the measurements with ammonia the detection limit for G agents was estimated to 0.4-0.8 ppm and for mustad gas to 0.7-1 ppm. For the detection limits above the assumptions were made that the cloud thickness was 100 metres and that the temperature difference between the cloud and the background was 1 Kelvin. The instrument was also demonstrated for staff from the Swedish Armed Forces and the Swedish Defence Material Administration since the technique is interesting for the NBC company.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182