Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mechanically fastened joints: Critical testing of single overlap joints.

Mechanically fastened joints: Critical testing of single overlap joints. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Starikov Roman
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0441--SE)
Nyckelord Skruvförband, statisk belastning, spektrum belastning, instrumenterade skruvar, töjningsmätning, lastöverföring, skruvrörelser, bolted joints, static, spectrum loading, instrumented bolts, strain measurement, load transfer, bolt movement
Sammanfattning Strukturintegriteten för kritisk metallstruktur i flygplan som innehåller bultade förband måste valideras i enlighet med certifieringsbestämmelserna. Syftet med föreliggande arbete är att förbättra förståelsen för såväl det statiska beteendet som utmattningsbeteendet hos enkla bultade överlappsförband i aluminium. Tre förband med tre olika bultförspänningar belastades statiskt. Töjningsgivare användes för att mäta töjningsfördelningar mellan bultraderna och för att beräkna sekundärböjningen i vissa utvalda punkter i förbanden. Två instrumenterade bultar användes för att mäta deras axial- och skjuvresponser i samband med belastning av förbanden. En optisk mätmetod, "Digital Speckel Fotografering (DSP)" användes för att registrera rörelsen hos bultarna i fästelementhålen. Efter det statiska mätprogrammet spektrumutmattades förbanden med olika antal lastsekvensblock. Samma mätprogram som i den statiska delen tillämpades även under spektrumutmattningen. Lastöverföringen mellan bultraderna beräknades utifrån den uppmätta töjningsfördelningen. De erhållna resultaten jämfördes mot de som erhölls från de instrumenterade bultarna. Det övergripande resultatet indikerar att friktionen mellan plåtarna i överlappsförbandet på ett signifikant sätt påverkar lastöverföringsfördelningen i förbandet. Den ursprungliga nivån hos klämkraften i bultarna var mycket betydelsefull både avseende lastöverföring och sekundärböjning. De erhållna experimentella resultaten kan utnyttjas vid finit element modellering av mekaniska förband.
Abstract The structural integrity of critical aircraft metal structures, which include bolted joints, has to be validated according to the certification requirements. The objective of the present work is to improve the understanding of the static and fatigue behaviour of single overlap aluminium bolted joints. Three joints were loaded in static with three different pretensions in the bolts. Strain gauges were used to measure strain distributions between the bolt rows and calculate secondary bending at different joint locations. Two instrumented bolts were employed to measure their axial and shear response during loading. An optical measurement method, Digital Speckle Photography (DSP), was applied to measure bolt movement at different fastener locations. After the static programme, the same joints were tested in spectrum until a different number of blocks. The same measurement procedure was carried during spectrum testing. The load transfer between the bolt rows was calculated using the measured strain distribution. The achieved results were then compared with those ones obtained from measurements done on the instrumented bolts. The overall test results indicated that the friction forces between the joint parts affected significantly the load-transfer distribution in the joints. The initial level of pretension in the bolts was a very important issue influencing the load transfer as well as secondary bending. The obtained experimental results could be implemented in finite element modeling of mechanically fastened joints.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182