Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Undervattenssignaturer - Lägesrapport.

Undervattenssignaturer - Lägesrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Alin Niklas, Claesson Henrik, Fureby Christer, Ivansson Sven, Karasalo Ilkka, Krylstedt Peter, Ljungdahl Gösta, Svennberg Urban
Ort: Stockholm
Sidor: 45
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0450--SE)
Nyckelord Undervattenssignaturer, hydroakustik, marin elektromagnetik, vakar, LES, R-beläggning, strömningsbuller, underwater signatures, underwater acoustics, marine electromagnetics, wakes, large eddy simulation, anechoic coating, flow noise
Sammanfattning En farkost på eller under vattenytan har ett flertal signaturer - aktiva och passiva akustiska, tryck, kölvatten, statiska elektriska (UEP), statiska magnetiska, extremt lågfrekvent elektromagnetiska (ELFE) - och andra signaturer som inre vågor och förändrad biologisk aktivitet och spill. Den fortsatt snabba utveckling av intelligenta sensorsystem, t.ex. med förmåga att samutnyttja signaturer av olika typ, tillsammans med kraven att delta i internationella operationer, ställer utökade krav på signaturanpassning och signaturreduktion i framtida system, taktik och vapenplattformar. I projektet Undervattenssignaturer genomförs experimentella och teoretisk studier av akustiska, elektromagnetiska och hydrodynamiska signaturer från yt- och undervattensfarkoster fokuserade mot (i) grundläggande mekanismer och principer för uppkomst av såväl passiva som aktivt genererade undervattenssignaturer, (ii) inverkan av miljön på signaturgenerering och signalutbredning, (iii) kopplingen mellan signaturer av olika typer vid signaturgenerering och signaturreduktion. Särskilt uppmärksammas och belyses möjligheter med och hot från spaningssystem som utnyttjar multisensorteknik där signaturer av olika typ samutnyttjas. Föreliggande rapport syftar till att ge en bild av arbetsläget efter det första kvartalet. Den bygger på erfarenheter från mångårig forskningsverksamhet på signaturer och marina plattformar och vapensystem vid grupperna Hydroakustik, Beräkningsfysik och Magnetik vid FOI.
Abstract A ship or submarine has a number of signatures - active and passive acoustic, pressure, wake, static electric (UEP), static magnetic, extreme low-frequency electromagnetic (ELFE) - and other signatures like internal waves and changed biological activity and spillage. The rapid development of intelligent sensor systems, with data fusion capability, coupled with demands to participate in international operations, gives rise to new requirements for stealth and signature reduction for future systems, tactics and weapon platforms. Experimental as well as theoretical studies are performed within the project Underwater signatures. Acoustical, hydrodynamical as well as electromagnetic signatures are considered for ships and submarines. The studies are focused upon (i) fundamental mechanisms and principles for passively and actively generated underwater signatures, (ii) environmental effects upon signal generation and propagation, (iii) coupling between signatures of different types in connection with generation and reduction of signatures. Particular emphasis is given to prospects of and threats from surveillance systems based upon multisensor technology including combined utilization of signatures of different types. The present report aims at giving an overview of the work after the first quarter. It is based upon experience from many years of research concerning signatures, marine platforms and weapon systems at the research groups Underwater acoustics Computational physics and Magnetics at FOI.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182