Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Jugoslavienkriget 1999. Hur man angriper ett land från luften.

Jugoslavienkriget 1999. Hur man angriper ett land från luften. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gullbrandsson Sara, Ternblad Sten
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 2002
Publiceringsdatum: 2002-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--0461--SE)
Nyckelord luftanfall, strategisk bombning, doktrin, Allied Force, air attack, strategic bombing, doctrine
Sammanfattning Den av NATO ledda flygkampanjen operation "Allied Force" 1999 mot Jugoslavien var den första större flygkampanj i Europa sedan Andra världskriget. Den innehöll dels en strategisk bombning av infrastrukturen i Jugoslavien, dels en taktisk bombning av militära mål, främst i provinsen Kosovo och Metohija. När den strategiska flygkampanjen inleddes var endast ett fåtal mål och måltyper godkända av NATO:s politiska ledning eftersom det fanns en vilja att minimera risken för civila offer. Senare kom den listan att utökas stegvis. Det ledde till en långsam upptrappning av flygoperationen vilket har kritiserats av de ansvariga för den flygoperativa planläggningen. Det långsamma upptrappandet av operationen är inte heller överensstämmande med de principer som återfinns i flygdoktriner. De enskilda målen som bekämpades under "Allied Force" ligger väl i linje med de som anges som viktiga i doktriner och teorier. Däremot skiljer sig genomförande av operationen på ett flertal punkter från studerade doktriners principer. Det betyder att beskrivningar av skador och direkta effekter av bombningarna troligen ger en god bild av strategisk bombnings påverkan medan bilden av följdeffekterna troligen underskattas jämfört med om de principer som anges i doktrinerna följs.
Abstract NATO:s air campaign Operation Allied Force 1999 against Yugoslavia was the first extensive air campaign in Europe after the Second World War. It included strategic bombing of targets in Yougoslavia as well as military targets in the province of Kosovo and Metohija. When the air campaign started NATO:s political leadership only approved few targets in their ambition to avoid collateral damage. Later on more targets were included to the list of approved targets. This led to a gradual escalation of the air campaign, which was later criticised by those responsible for the operational planning of the air campaign. A gradual escalation is not part of the principles in the air doctrines. The actual targets that were attacked during Allied Force are representative for a strategic air campaign according to doctrines and air power theories, but the execution differs from what is suggested. This indicates that the direct effects of a strategic bombing are well described by the experiences from Allied Force. However, due to the gradual escalation, the indirect effects are probably underestimated and would have been greater had the principles laid out in doctrines been followed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182